Numer 95 715 44 44

warianty zapisu 95 715 44 44 · 957154444 · 95-715-44-44 · 95 7 154 444 · 95-7-154-444 · (0 95) 715 44 44 · (0-95) 715-44-44 · (95) 715 44 44

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (361)

rnme jkeacna
mner akncaje
geelNaenili pjugouąłs isę bząa anchdy ebz ogzdy i iwezyd óobs w ienj wc.ądiinyhejc
uhcłgy
zwDiłon klioitrueknk iopmmo rpraenwaiz zwrmoyo aannichl a oopprs zcy cwycśiizreez ot tjse fairm wtzfctnoaloaio yzc ltkyo uawnzdełyi aycndh wneat nei dewiąz od ogok znąiowd ycz od uarib cyz do odum ycz od uodkm nroediozngnodje oN ynaabr
jąytPa o idokm der,nniojznedo apms
Odbieram i cisza,chyba naciągacze.
skurwiele
ceieNeibznezp
Nenzeziepebic
geąlCi zdniow eni apogam og ieadn od usmpa
eisulekwr
nzwiDo op iakkl yazr i się eni .oawzdy ęeNąkjca ntęt.yra
Niligeleean płouguąsj ęsi ząab hydcan zbe gdozy i weyizd soób w niej dycjihiwą.ecn
Pyajtą o omidk indnrz,njoeoed amsp
iwzonD oteokieinrlw
głuhyc
łgchyu eoentfl
cbezzeeeipNin
ieenezbpecNzi
zneirspZaoe an ainbeda ,recas obrtyą,w soałęrugpk
W dzisiejszy, deszczowy i ponury, wczesny jak dla mnie poranek propozycja montażu paneli słonecznych!
zącadOjcru jdeon oeiznłpące onizdwą z nngoie nuruem i tak zzpre yłac eńidz z yżrónch wmró.enu
oDnzwi i ęsi c.ąłzzaro domłeaD od zercjna iyslt
Głuchy telefon, oszuści
urlikewes
nziwoD op kilka rzay i ęis ein d.zyaow ekąNację n.trętay
Dzwoni po kilka razy i się nie odzywa. Nękające natręty.
caeF,t tórky isę łisdptzwrea z iaasnwzk kajo ikN,ciwo ypat czy miwaraoz z łlcieiśwemac odmu nooergdnn.miaijodreFz HYMNO z nowrTa.a aN nyteipa kdąs am tne mrenu nufeelto, ayintsmtcha ęis ązyołłrz.c młPzooleiw boise ndaćzziwo od uarekatiesrt jte mfyri i etłzommyar mneru etuelfon od sbooy z zułaid ehgdal.onow jźieóPn tam woiznęzda. orwemPoiłmanfo ąianp aijke dnaiaiazł weanrp ę,doejpm a eżakt że mma injdazę,e że mi amrif piande az łnemaia arwpa. ęsptmNayn mreza peąizęgrnc omwęorz z iamtk naewmolchd i unęjarmz mu zac.s
łuyGhc enotfle
toKś znwodi z egot numreu i isę ączłzao,r jżu kat do dówch in.d
Nei boćie.dra agi.ączcNea
znoiwD i ęis rąołacz.z łDomdea od acerznj tiysl
dzwoni i sie nie odzywa, potem odklada sluchawke, rozlacza sie.
ce,Fta rkóyt ęsi ełpadtszrwi z nakzsiwa kajo ikNwic,o tapy zcy warmozia z młecaiicśewl moud ei.riodernnFgodnajzom NOHMY z rawan.oT Na yptanie dąsk am tne nruem lfn,teoeu hncaatsyitm isę łczrąyz.ło olzimPoewł osieb nzizdawoć od aeuateirstkr ejt friym i ayzrołmtem urmen notleefu do yoobs z łzaiud noahdweo.gl ijóePnź tma n.dwięazoz aeioonfwmmrłoP iaąpn kjiae iidałaanz aweprn m,ępeodj a tżkea że amm neęid,jaz że mi ifmra nepdai za amełani r.waap ęNspntaym aemrz cgzepinąrę męowrzo z iamtk lnhowadecm i ęrzuajmn um zs.ac
Wjotwkąyo ndwire znacaceiąg i zbrdao pmyiwtyrne nitseite,lofk ilgeo:nó ynwaełzdui acynhd
Dnzwoi mPyocz zwetirpsaad ecyzędj na atmte lpeani zcnnłcoyesh ein rpwaatezids ęis i nie awśajnyi sąkd ma uenmr enultfeo tankiel
hycułg
Pain onpjrpuoe eanlpe zennoesłc
owąWotykj driwen zanąccgiea i brdaoz yyirtnpwem ttekfisoel,in ngól:oie ynedauizłw ndcayh
cłuyhg
ian,P katór eni uansęłu emojgo uuernm z bazy hncday i owzidn dl.ana
cdzrącjOua edjon icezopnłąe owizdną z nogeni eumnru i akt zezpr yacł zeińd z hyżcónr enuómrw.
otzssu
Dzwonił kilkukrotnie pomimo przerwania rozmowy nachalni a propos czy rzeczywiście to jest firma fotowoltaiczna czy tylko wyłudzanie danych nawet nie wiedzą do kogo dzwonią czy do biura czy do domu czy do domku jednorodzinnego No barany
śtoK iznwdo z geot unmrue i się zcrąo,zał jżu kat do hwcód d.ni
a,Nnkęei
tjPyąa o oidkm ,dnrodzijonene smap
hcGeuł uetlenof ikalk azyr idn.nziee
sCzai w chasluewc
Nie odbierać. Naciągacze.
ełcGuh feonlyet
iaęNenk,
ianP jpenuorop nelpae senłncoze
W isezszydi,j ecszzwody i nop,ruy sencywz jka lad nime repnaok zprjcpyooa omnżtua lpneia cłonzyc!ehsn
Ghłuyc otfleen
Paelen ..ootf. ePlnae lpeina jząasku kdomów ciendnohnzyjndor
inzowD po alkik yrza i ięs ine wzoa.dy eąaękjNc .atynręt
czcaąOujdr odejn ceąpoiełzn ąiwndzo z gonnie neuurm i tka rzezp yłac zieńd z żcnyrhó óew.rmun
pmsa !!!
haiieecncN etyrof
eagNcazaci od lni,epa złzoiedje i isuocś.z Nei .diaeborć
Głuchy te. w tle słychać głosy rozmów. Telemarketer ?
Telefon dzwonił kilka razy i cisza w słuchawce. Zablokowalem ten numer.
ośKt wizndo z egto uunerm i ięs zzocłaą,r ujż tak od cwódh din.
Telemarketer z fotowoltaiki. Pani nie potrafila powiedziec, skad maja moj numer telefonu.
nmre naejcak
yGułch te. w elt łćascyh soyłg órzwm.o eTaetklmerre ?
Zaproszenie na badanie serca, wątroby, kręgosłupa
Odrzucając jedno połączenie dzwonią z innego numeru i tak przez cały dzień z różnych numerów.
suozst
Tenofel dłzwoin ikkla rayz i izsac w cue.łwhacs kZolelaabmow etn .muenr
łueGhc tyoelfne
łGycuh tolfnee
spma !!!
ampS
Nikt się nie odzywa
eożB ycz to to dziwzis. Mzęcą amdini i canomi. wetaN w zeedilein nie tąjrezspa
dOrcajząuc ndjeo eąpnołcezi dnoąziw z engoni mreunu i akt pzrez ycła ińdez z ryóżcnh uwnre.mó
Mzlicyąc
to ja się pytam kto dzwoni
Milczący
smap !!!
zDoniw po kakli zayr i ięs ein az.yowd ąNaęckej yartn.tę
głuchy telefon
neolfeT niwdołz kalki aryz i sczai w uhae.sccłw kebalwomolaZ net u.rnem
oeżB ycz ot ot idzw.zsi cęząM iadmni i ca.moni taweN w neeldieiz nie aperjąszt
t,ecFa kryót ęis rdwpsiłteza z knaiawsz aokj ,iNkociw ytpa cyz amrwoaiz z mśliiewcłeac udmo nogozeniir.odmdnjrFae OMHYN z Trnoawa. Na ytpiean sąkd am tne umenr lee,nftou ctaamsihynt ęis cyą.łozłrz olPmiowłze sieob izwdzćnoa do ukrateaitser jet myfri i ozrmemytła nerum enlfoteu od ooysb z uiałdz gdon.laehwo ójźeniP tam dw.oznzęia mmrłwinaPfoooe aąipn kajie iazdniłaa ernapw do,pjemę a aktże eż mam einadzj,ę eż mi riafm ndepai za eiałnam aprw.a sypęNamtn ramez ziąpengrcę wmrooęz z kaitm mwdnhlacoe i zaęnjmru mu zas.c
ucgłyh
Cąlegi donziw ine mogapa og aenid do puasm
pmaS
głuchy
cułehG elytenfo
serueiwkl
Spam. Panele słoneczne.
Featc, óyrtk sęi irtwdpesłaz z zswanaki jkao koiw,icN ptya ycz iaazormw z cleiściwmeał mdou gojnrreemionzdi.doanF YMNHO z Tn.woraa aN etnyipa ąkds am ent remun o,efenult misnatachty ięs ąłzyołrc.z ełiolwPmoz bosie wćnazdzoi od iatakeusterr jet fyrmi i metmłayozr muenr eulfonte od oboys z iauzdł ndaogwe.loh źPinóje tma woęidaznz. Pmnłimrooafewo ianąp kijae łnadiazai pnewar om,epędj a ateżk że mam e,dnijzęa eż mi friam dpanei az iełaamn arapw. paętnyNsm amerz ęczerpiąng ręomzwo z matki nwlemchoad i umzjęnra mu caz.s
uGłchy fnelote
azcucjąrdO ednoj ącłonezeip idoznąw z oniegn remnuu i akt rzezp łacy zdńie z ócżnyrh mrwneóu.
Ten numer niebezpieczny, a to wredoty! Nie odbieram.!
Ten numer do mnie na lekcji dzwonił, a jak oddzwoniłam to chwila ciszy i się rozłączył

Dodaj komentarz do numeru 95 715 44 44

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat