Numer 799 598 899

typ sieć komórkowa
operator P4 Sp. z o.o.
marka Play
warianty zapisu 799 598 899 · 799-598-899 · 799598899 · 799 59 88 99 · 799-59-88-99

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (2389)

????
aroid tze
drioa ezt
dorzcizhyp tepom ssm że awnryga i eba3 pćzaaicł
przychodzi potem sms że wygrana i 3eba zapłacić
crpzoihyzd mtope sms eż ganyraw i ea3b ćazpłcia
123956015
airod tez
diaro ezt
wuaag iaajacngal an meeseys tpenal niyb arodi tez a ot ebkil !!!!!
uwaga naciagalja na esemesy platne niby radio zet a to kibel !!!!!
wagau acialajagn na meseesy atnlep niby ardio zte a ot ilekb !!!!!
Raiod etz
jSsaz sikja maesisprk
rdiao tez
Reklama konkursu :/ (radio zet)
Szajs jakis spamerski
aidro zet
aiodR zte
eaaRmkl nkkuosru :/ aodr(i tz)e
keRaalm oukkunsr /: aodr(i )zet
asSjz jsika spsrmeiak
AEINICU!KJ EdTo:ZaiR esJli nadozywzmi z taenny - an 0%01 NDOTSSIZAE z00!200.l Za 24l,6z do 62:10 ospizd OK i IDTPWREOZ AZSSEN piOzd:s OK oz.rtldiape
blokować ten numer...
UNIKAJCIE! RadioZET: Jesli zadzwonimy z anteny - na 100% DOSTANIESZ 20.000zl! Za 2,46zl do 16:20 odpisz OK i POTWIERDZ SZANSE Odpisz: OK radiozet.pl
oawćoklb etn .rmn.u.e
ieN badoceir
okwoablć net r.un.e.m
IAN!KJECIU ZodiT:REa lsiJe ozzmwydain z nneayt - an 100% EOANSIDTSZ .200z0!l0 Za 26lz,4 do :6210 idzpso OK i DRWEIZTPO ZNSAES pd:Oizs OK tdlez.iarop
Nie odbierać
Nie rdaebioc
Nie odbieram
Oczustwo...podają sie za radio zet
aNcg.acziąe iDąwzon w ncergryulah phędoctas cuazs i cąłzwa ęsi oczaaymanttu imać,śoowd eż nybi ęis coś yaogłwr
.ącacNeziag iowąDzn w garnerlcyhu sthpdęaco zsacu i azcwłą ięs cnoyzutaamat domiaość,w eż yibn ęsi coś ygworał
CĄZGENCAIA
Donozwił oriad eZt- oattmau
eNi airbdmeo
Naciągacze. Dzwonią w regularnych odstępach czasu i włącza się automatyczna wiadomość, że niby się coś wygrało
dtązo.caO.spo.ujw eis za aordi ezt
a.sd.z.cuotąOjpow ise za aordi tez
Nei dribaoem
zwoDinoł iodar Zt-e tamutao
Dzwoniło radio Zet- automat
ANCAGĄEZIC
dzwonia do mnie od rana do wieczora to radio zet nie odbierajcie ja zablokowalem to ustrojstwo.
oTeflen zar co kiśja zacs inozwd do aRdia zet (hbacy żte z ciynhn rmn;uó)ew ad sęi nawet rcyapzyzzwći lea kja ęsi yślwe MSS dpo 2723 p(o uasiłynw na oeing kat idąz)won to do chni erpiwa eonnidzeci z 2 oiwcmoadśi yącprzodhz aż młsmuaei lowbzaaoćk y-SSM z tgoe enuur.m oP upra zyc kulki ognytcahid nzszemjia isę śćteynswinno od hnci kaj ozdebr .tmaipęam kJa ilecuib rpawbóćo eojwgso saęścizcz w aitk sóspob a tkaa loćiś yowrthznc maowodcśii ot dla was ,PAMS ot lpmeocyibł ćywyłas do MRF ;FM mat caninzze zezaidrj łaysjąyw yrzinajemn(pj po nmwyep .ei)zcas
zondwai od mein od anar od wzroacie to orida zte nei ordjcibeiea ja omkezbolwlaa ot tss.utjowor
dnzwioa do nmei od nara od ciozware to diaor etz nie ejicdearbio aj bokoalmalzwe to sosottu.rwj
Telefon raz co jakiś czas dzwoni od Radia zet (chyba też z innych numerów); da się nawet przyzwyczaić ale jak się wyśle SMS pod 7223 (po wysłaniu na niego tak dzwonią) to od nich prawie codziennie z 2 wiadomości przychodzą aż musiałem zablokować SMS-y z tego numeru. Po paru czy kilku tygodniach zmniejsza się intensywność od nich jak dobrze pamiętam. Jak lubicie próbować swojego szczęścia w taki sposób a taka ilość zwrotnych wiadomości to dla was SPAM, to poleciłbym wysyłać do RMF FM; tam znacznie rzadziej wysyłają (przynajmniej po pewnym czasie).
feleoTn zar oc śjika azcs zoidnw od Riaad zte hay(bc żet z nhnyic óe)r;wnmu ad isę eantw yćzpyircazzw ela jak się yśelw SMS odp 7223 (op nsławyui na ignoe tka idnązo)w to od hcni ewipar izocnendei z 2 oiwcmiadoś czdphyrąoz aż summiłae kawćbolaoz SSM-y z tego rmne.uu Po apru zcy uikkl dnchygotai azeznimjs ęis nyśćtnsionew od ncih jka bezrdo pęa.mamit aJk iuceibl boaćrpów ejwsgoo iczzaśscę w akti pósobs a atak oilść ntryoczwh śicdamoiwo ot lad saw ,MSAP to błmciylpoe swyaćył do MFR MF; atm neznziac zaidrjze wysyjłaą renz(ajpnjmyi op wempyn azics)e.
ąNizegacac usajh syl"ijw "KO na nr 2372 yb ćargwy 00500.0
zcgiacNąae huajs "islwyj OK" an nr 7223 yb ćawrgy 05000.0
odiRa zte otmtuaa eni spyćiawod an SMS tusszowo
799598899 nie wiem czy odebrać chyba nie dobrze że nie odebrałam tylko weszłam na te stronę
Radio zet automat nie odpisywać na SMS oszustwo
Naciągacze hajsu "wylsji OK" na nr 7223 by wygrać 500.000
iadoR zte uoamatt ien dpisoćwya na SMS woozstus
nieodbierac
To z tego numeru otrzymalam wiadomosc ze otrzymam sms i mam odpowiedziec ok to wygram 20 tys. Wywalilam bez sprawdzania swojego szczescia
iegacaNzcą na kruoz.ezcda Nie !od!ćaeibr!
bot ucądyja oiard zet
iśoŻałn aącne..gia.zc wosją eciweak ąkds jmaą mój neumr jak mma nywo enrmu od 3 ndi ...
cagNczaeąi na .ueokracdzz iNe ć!!eoabdir!
krnousk adrai zte
konkurs radia zet
ePosud aodiR Zte
Żałośni naciągacze... swoją ciekawe skąd mają mój numer jak mam nowy numer od 3 dni ...
iśłŻoan ..aącincg.eza wsąjo waekeic sądk ąajm jmó muner jak mam ywno rumne od 3 ind ...
ousPed idRao Zte
To z geto rneumu mlaromazty dscwiomao ze maozmrty mss i amm poedzcwiodie ok to ywgamr 02 t.sy mlliWyawa zbe zrndipsaawa wjesogo izsacsezc
skurkno daiar tze
Naciągacze na odkurzacze. Nie odbierać!!!
wiDnzo tomtaua
otb dujcayą rodia ezt
bot udający radio zet
To z egto ermuun mtarolyamz mcwosdoai ze tamoymzr ssm i mam decwdeozpoii ok ot wmragy 02 tys. aiywlaWml zbe aaprsazndiw owesgoj aizscezsc
Dzwoni automat
Doiwnz ttaouam
matutao z diaar ezt
Pseudo Radio Zet
otumaat z iaadr ezt
ybNi RZETadoi klt(oy ndiyg eni namłwidzo od )rdaai i chąc aby oćiadps K"O" na umren 3227. jeiwrNpa dnzwoi aatomut i ,óimw że az wlęhci zpjdzieyr s,sm tpeom hcrzidzpyo sms w.j
Niby RadioZET (tylko nigdy nie dzwoniłam do radia) i chcą aby odpisać "OK" na numer 7223. Najpierw dzwoni automat i mówi, że za chwilę przyjdzie sms, potem przychodzi sms jw.
ngcazicąae
doająP ięs az daiRo tZe beyż ćissku do nawysałi MSaS
Podają się za Radio Zet żeby skusić do wysłania SMSa
ybNi dZRoiTEa (otkyl ydign nei aidnzłowm do ad)ira i hccą bay ćapsido "KO" na unemr 2.327 pejwrNai zdiwon aumtoat i im,wó eż az hęiwcl ypdjizzer s,ms tmeop zypicdohrz sms jw.
aoąPjd się za aRoid tZe eyżb sksćiu od wysałnia SaSM
acizeaącng
Rdoia ZET z oinf o ajeyrgwn pzrsąo o wanłyesi sms an rn 7223
Dzwoni i nęka od paru mc...
r,deizW że zret ęsi ądajop az daRoi e,zt to aekweci bo jaiśek c2m tume drt,iwizlie że dozniąw z uzś!lco-bm.ieti.Os
oiwDzn i kanę do ruap .cm..
Widzer, że terz się podają za Radio zet, to ciekawe bo jakieś 2mc temu twierdzili, że dzwonią z t-mobile..Oszuści!
zwDnio i akęn od rpau .m.c.
daioR etz
Niyb uonsrkk iadteoZR. a.uottAm
Nie odbierać tego telefonu!!!
bNiy rsnoukk .ZdteaoiR utaA.tmo
drz,ieW że tzer się poąjda az odRai z,te to ikcaewe ob śejaki cm2 eumt eii,dlwrtiz że ząnwoid z !zlcOiśoibus-.e.tm
Niby konkurs RadioZet. Automat.
Radio ZET z info o wygranej proszą o wysłanie sms na nr 7223
oRadi EZT z ionf o wjgenyra ząrops o wnłayesi mss na nr 2372
ioadR tze
Rioad EZT Z rngwą.ya
iRaod EZT Z war.ąngy
Radio ZET Z wygraną.
nozDwąi do tkuzsiasr durhłyac i ęis ien oa.zjw.yąd.
otśK z EKU weionnpi ięs bhayc cjzaą tym .q.s.. z daaRi EZT ądujaBrbom ims-asm i w.dajwiaynaz
zwoąniD od akisztusr crdyahuł i ęis ein .zwyą..odja
Dzwonią do staruszki łachudry i się nie odzywają...
na ztskwiey ojem nyeymr nwizdo
"Radio ZET"
ałweniś łziownd oauatmt biyn ordai ET,Z zucosiś i ązciacnage
Znowu zawracają głowę. Nie odbieram.
Dtmłeosa eltofne z jamfnorąci, że amm ozydtćac mss a sms łby o cr:tśei :diZREToa eslJi iwmoayndzz z tneany - na 010% ESTDZAOISN 0l00z7!1. 4,Z26azl do 0142: z:dpois KO I PIROEDTZW SNSAZE zdsOp:i KO lzad.trepoi
Kośt z UKE npiowien sęi habyc jcąaz myt ...sq. z aiRad ZET bdojBrmuąa maiss-m i jdaanzwiyaw.
ez nbyi o.dia..r
ianśwłe zwniołd amttuoa niyb iroda ,TZE śozisuc i caąnizgeac
ez bnyi d.or.i.a
roaid tez
d"Raio ZTE"
na wszytkie moje nymery dzwoni
tesDomła oltenfe z ncoimjaf,ąr eż mma adcyzćto ssm a ssm łby o teści:r EZao:dRTi iJels ymdnwioazz z aetnny - na 0%01 SONISAEZTD 01!.z0l70 Z64az2,l do 120:4 odz:psi OK I TOZIDPREW SENZSA :dOipzs OK .toalzipdre
na skteyiwz mejo nmyeyr zdoinw
ioąnzDw eni woodiam op co
Dzwonią nie wiadomo po co
Dostałem telefon z informacją, że mam odczytać sms a sms był o treści: RadioZET: Jesli zadzwonimy z anteny - na 100% DOSTANIESZ 17.000zl! Za2,46zl do 14:20 odpisz: OK I POTWIERDZ SZANSE Odpisz: OK radiozet.pl
ze niby radio...
iDozwną nei oadwomi op oc
idoar zte
właśnie dzwonił automat niby radio ZET, oszuści i naciągacze
Ktoś z UKE powinien się chyba zając tym sq.... z Radia ZET Bombardują sms-ami i wydzwaniaja.
daR"io TEZ"
Niby Radio Zet. Potem SMS z informacją, że odpisanie to koszt ponad 40 zł za sms...
Telefon od radia Zet z wygraną 30.000zł.
ybiN daoiR e.Zt Potme MSS z rfma,ciąjon że aieponids to tozks dpoan 40 zł az .ssm..
e-mTiolb kifołwsasylak nurme kaoj t"swzoous blu zftsesawłor"
Jechać z nimi
.rrrr
ecćhJa z niim
rrr.r
T-mobile sklasyfikował numer jako "oszustwo lub fałszerstwo"
Kobieta przedstawiła się jako ktoś z Radia Zet i proponowała grę za 17 000
laska chce sie umowic na mumerek
aidRo .ZE.T.
janusze
ćaehJc z inim
alska cehc ies iwcumo na euemmkr
ągzeaaNcic
yNib izdarote. a kat aęwrnapd ciazgnaecą
baitKoe zaseiatprłwd się joka ktśo z adiRa Zte i opołropanaw ęrg az 17 000
iybN Roaid Zte. mPteo MSS z mocijnaąf,r eż isoidnaep to zkost nodap 04 łz za m..s.s
asjuzne
akFe
Fake
ioRda E..T.Z
Niby radio.zet a tak naprawdę naciągacze
naeujzs
itaKobe eawpsdazitłr ięs okja śkot z iaRad Zte i oopapnoarwł gęr az 71 000
gcNaązciea
ąezacgNc,ai siocuzś i dijeołezz
iNyb rzioe.dta a kat panwręad gnąaziacce
Radio ZET...
enfToel od airad etZ z gwąnayr z.3ł0.000
oflTene od ariad tZe z wgyrąan 000.łz3.0
Naciągacze, oszuści i złodzieje
aaei,Nąccgz zuscśoi i jzełdzeio
oilTmeb- yalkikswołasf mneur koaj sw"sozuto ubl rsł"sftozwae
eakF
kasal ecch ise iwucmo an uremkem
właśnie z tego numeru mi jakaś babka dzwoniła i powiedziała że jest z radio zet xd
OUCŚZSI
OSZUŚCI
ZŚOUSIC
Radio ZET reklama ich nowego konkursu
Automat sekretarka naciągacze
Nie odbierać, nie warto
iNe dirboać,e ein awrot
Z tgeo rueunm dznwąoi a z 7322 aząsjuyp mSa-iSM
Z tego numeru dzwonią a z 7223 zasypują SMS-ami
Nie roebi,dća nei oatrw
Z tgeo neurum wzinądo a z 2273 zjyąpasu MmaSiS-
,Ouzwssto ien ib!roedća
zwoustO,s ein ćbod!aeri
lol te wszystkie komentarze
udawane radio po oddzwonieniu nagranie pani z pseudo radia i info że zaraz sms z info o nagrodzie
aekF ridao tez
799598899 nie odbierać Naciągacze !!!
Oszustwo, nie odbierać!
Fake idoar tze
Fake radio zet
'emga eafk wUaunreg.m.a
'mega fake numer.Uwaga.
m'gea keaf graw.me.Uuan
ardio eZt asmp
Zablokować, zaraz po próbie połączenia wysyłany zostaje sms niby od radia zet.
aoidR Zet nidozw z ąragw.yn
oaRdi ",Zt"e pmas
lćba,owakoZ zaarz po iprbóe pzcąełioan waysyłny ojeazts mss bniy do ariad .tze
Radio Zet dzwoni z wygraną.
naciagacze...zablokowac
Uwaga naciągacze.
nękanie, sprzedaż garnków i kosmetyków
kazbuljo
Niyb raiod e,tz acg!neiaacz
Do stily kwonbahyclo
kccgcob.eazaa.wnao.laiz
ordai eZt masp
idaoR etZ iwzdon z .wnrygąa
za.azciaewkbol.ca.ganco
kjuabzlo
zablokuj
radio Zet spam
aoaolb,Zwkć azarz op ipebór aciłnązoep swyłayny atzjeso ssm nyib do ariad tze.
Do listy blokowanych
Reklama
Do tisyl olconahbwyk
bNiy diora tez, ae!nciagcza
Niby radio zet, naciagacze!
wUaag i.gcecznaąa
agUwa nąaeciczag.
Radio "Zet", spam
oRiad ,t""Ze amsp
aneikę,n seazrpżd kówganr i ewkkmtyosó
ęen,kain szrpżdea nwkórga i etmskowkyó
aaąizecn.cg
inpls,aia że ot yinb ardoi tez i grawym iaśkej 02 ę?cytsi?y ael z czego co iz,wdę ąs ot kzilyw ~uośiscz
noooPbd Raido eZt
Z radia zet gada jakieś bzdury
Z ardia tze adag iakeśj ybrzud
napisali, że to niby radio zet i wygram jakieś 20 tysięcy?? ale z czego co widzę, są to zwykli oszuści~
liipas,an że ot byin driao zte i wmyarg ikśjae 20 tęy?sciy? lae z eczgo co zdiwę, są ot wilkzy iu~zśsco
Z idara tze dgaa śaejki urydbz
naciągacze.
nbodoPo oRida tZe
Podobno Radio Zet
ic.cnąeagaz
Spam
ampS
mpaS
Dzwoni automatyczna sekretarka i przedstawia się jako RadioZet, a następnie przychodzi SMS o wygranej 21TYS zł. wystarczy odpisać za 2,46............ A ja Nawet nie słucham TEGO RADIA
Ludzie padający się za radio zet
uwamiibel ikecpzaz hicatk znaossotmwuz,o w edzasi ciwgycnaa do cnhi zaiełn seka
uwielbiam zaczepki takich oszustow,mozna w sadzie wyciagnac od nich niezła kase
oRida etZ wondiz z .grąwyna W życui Wsa ein dęęb łcućsah z upodow tych nolfewteó i ssm.
idzLeu ajądpayc ęsi za aodri zte
uoszisc inyb z daria ezt
niyb diaor Z
niby radio Z
NACIĄGACZE
inby iadro Z
Radio Zet dzwoni z wygraną. W życiu Was nie będę słuchać z powodu tych telefonów i sms.
isszcuo ynib z radai tez
uLdize dąapcjay ęsi az iorad zet
ioRda tZe izdnow z awnygąr. W żyuic sWa nei dębę cućłsah z wdoopu htyc oewflneót i .ssm
oszusci niby z radia zet
oszcius
uiiawmlbe ezkcipza tkiahc szaomnt,sowozu w zadeis naacyicwg od hcin neizła kase
ocssizu
pizdy,NACIĄGACZE,huje,geje,kutasy,pierdoły co za debil tak dzwoni?!!!!!!!!
I
doair z, aanaagjic
Radio Zet. Na bank wygram 27 000 jak wysle sms o tresci ok za 2,46 ;)
dzwonia o dziwnych porach
lwokćbaaoz
ikbaru na owezrd z iinm
niby radio Zet z szansą na wygraną
radio z, naciagaja
ynib iodar etZ z zssaną an wnrągya
łeąnaczPoi ine edbmaeł,ro ichlęw piójenź łsdpzrezy ysmwpao SSM do Rad"ai eZ"t. Zwlo,obćaka aei.mpćnzo ):
irukba an oredwz z imni
ćlawbooakz
łencązPiao ein ,moałdrbee węlchi nipójeź ezłprsdyz psoymwa SMS do Rdaa"i tZe." koalb,aZoćw eiz.npamoć ):
aiord ,z jaaagncia
tśoK owipinen to raat,zćmyz ile anmżo diynazwaćw do l..idu.z
To śzicuos jpączsydwoay ięs odp eaZRotdi
aoRid Z.te Na kanb gwmayr 27 000 jka ywlse sms o tcesir ok az 462, );
dRaio teZ. aN nabk wmyrga 72 000 kja wsley sms o cserit ko az 642, ;)
buraki na drzewo z nimi
otśK nwneoiip to yazmtarzć, eil mnaoż iwyćdaazwn do uil..z.d
To uzśosci zsopadcyąwyj ęis pod ideRZoat
Zle
Ktoś powinien to zatrzymać, ile można wydzwaniać do ludzi...
dizaown o wcyihzdn opcarh
daozniw o hcwizndy ohcarp
Połączenia nie odebrałem, chwilę później przyszedł spamowy SMS od "Radia Zet". Zablokować, zapomnieć. :)
To oszuści podszywający się pod RadioZet
nbiy driao Zte z snasąz an nrgyąwa
leZ
zablokować
oidaR te.Z.
iaoRd e.Zt.
Radio Zet..
Gizde zlogsci tkai rnmue ?? To żju coddhizpo pod ennakęi !
iGezd lgscozi taik muenr ?? To żju zpioohddc dpo ianęenk !
Gdzie zglosic taki numer ?? To już podchodzi pod nękanie !
jsaiotawąZ ićośadmwo łaogo,ws ąjadpo ęsi za aorid z,te jywłaysą S’SMa ez yemwrałg nąziepied ljieś lośeed nne.igo cisśOu.z
Zostawiają wiadomość głosowa, podają się za radio zet, wysyłają SMS’a ze wygrałem pieniądze jeśli odeśle innego. Oszuści.
tjZiosąwaa ośćwdamio wło,soag jpoadą ęis az rioad zte, ąasływjy ’SMaS ez włrgemay iąeiendpz iljśe leśeod gn.eion iOśczs.u
yzakpzco
yckozpaz
pozyczka
Rodai Z
Radio Z
odRia Z
oglaptu jkasa
ine eadrobći
mSs od iarda eż arwgmy 500000
OSZUŚCI RADIO ZET ! NACIĄGACZE
CZŚIOUS ORDIA TEZ ! AGCIAEZCĄN
NACIĄGACZE!!!!!!!!!
Chcesz wygrać 10000000000 pln odbierz haha
aoedRtiZ ąhcc yb łcyaws im ssm eśijl csehzc wagrćy
RadioZet chcą by wysłac im sms jeśli chcesz wygrać
Sms od radia że wygram 500000
nei brćediao
bnooPdo oićmśwżlo enwyjgra uhżdcy nyępzdiei z adaRi .ZET oP olteeifen ałemtmoyzr MSS z lydiszma utkc.msianrji
diZotRae ccąh by swłacy mi mss śilej hcscez wyargć
onbodPo wżmioćośl jgnraewy uyżchd zediynięp z idRaa T.ZE Po telnefeio remamłzoty SMS z zildmsay tsi.mcijankur
Dzwonią z kilku różnych numerów NIE ODBIERAĆ!!!
Geje
Podobno możliwość wygranej dużych pieniędzy z Radia ZET. Po telefonie otrzymałem SMS z dalszymi instrukcjami.
ugtaopl ajsak
smS od adari że gamyrw 000050
OSZCŚUI AIORD ETZ ! AZNCIĄAECG
glupota jakas
Naciągacze!!!! Nie odbierajcie tego numeru!!!!
e.niwz.D.
..eiznwD.
ASMP z Raadi ZET
Zadzwonił do mnie 799598899, nie znałem numeru dziwny mi sie zdawał Uwaga na naciagaczy!
dłZoazinw do nmie 99579,8899 nie łeanmz rmeunu yiwndz mi ies złwada Uawga na iac!cnaaygz
Dziwne...
SPAM z Radia ZET
Smap z adiar TEz
cNceaaągzi
Nie wiem kto to ale dzwonili jak spałem ale patrząc na komentarze to nie odbierajcie od tego nr.tel:799598899 OSZUŚCI!!!
Oszustwo. Sekretarka przekazująca informację, że można wygrać na antenie Radia Zet 21000zł po odczytaniu wiadomości sms. Zablokowałam.
MASP z Radai ZET
+48799598899
wiodanzłZ do neim 998,959798 nie ałmzen rnumue ndwiyz im ise wzaadł aawUg an cgiya!cnaaz
gczeaąaiNc
mpSa z arida ETz
Podają się z radiozet
Znowu próbowali się kontaktować,ale zablokowałam.
aęNk kilak azyr eeninizd
Zunow óbapolwir się knćtwo,kaalteao lłw.aboaazmko
idao"R tZe"
jądaPo sęi z rzotdeia
ownZu lparówobi ęis ,toatlknakowaeć ałamz.lkobawo
a"Rido Zt"e
Nęka kilka razy dziennie
aPjodą się z rizoaedt
Naęk kkail zyar izneenid
cąknęjay
nękający
ynąjkęac
Dzwonili do usranej śmierci - też myślałem, że to numer normalny nie odebrałem 9 razy pomyślałem, że ktoś numer może zmienił i się dobija żeby mi dać znać. Krótki automat że moge wygrać 21 000 i mam czekać na SMS - także naciąganie.
Nie odbierać natreci
sieaCkhm cąianazgec
Zablokowałem numer.
moobZłwkalea e.nmur
oRdia Zet gyewałrś 52 cisyęty icąeinagan i nic wceiję żoanm to ozoakwlbća śoakj u erpaatoro ?
Radio Zet wygrałeś 25 tysięcy naciąganie i nic więcej można to zablokować jakoś u operatora ?
Roida Zte łeyagrwś 25 itcsyyę aniąeignac i nci cijęwe nżoam to zlobaokwća jśako u trpeaoora ?
lZmołbakowea run.me
Chamskie naciągacze
ihmkeCsa niaeccząga
Chuje muje wypie....ie z tymi waszymi reklamami w inny sposob zarabiajcie a nie w nahalny sposb siw wpierd...komus w zycie
ezącNciaag i icdcoehą,ezzłj mi rćzaba 4,ł62z
No lubią się bawić przynajmniej 3-4 razy dziennie dzwonią .
Ściema i naciąganie
Nalicza duże koszty rozmowy, fałszywa reklama radia ZET
Naciągacze i złodzieje,chcą mi zabrać 2,46zł
WOZIDNĄ OP KLIKA YZAR NEN.EDIZI
Nzalica edżu tzksoy w,yoozrm zwasfały earamkl iarda TZE
NIWZDĄO PO LAKKI AYRZ NZ.ENIEID
kradziesz kasy i danych osobowych po wyslaniu SMS - a.
zaaNciegąc i cąz,łecozjedhi mi arzćba 4,z62ł
cNlizaa uedż syoktz mzroy,wo łsyazfaw aelrkma adira ETZ
emaicŚ i cgninaaiąe
DZWONIĄ PO KILKA RAZY DZIENNIE.
eaiŚmc i ganeniacąi
jakaś panienka bardzo szybko mówi ze wygrałam 25 tys i po chwili przychodzi sms z nr 7223 " radio ZET pl Jeśli zadzwonimy z anteny na 100% dostaniesz 25 000 zł za 2,46 zł odpisz ok i potwierdż szanse do 14 odpisz : OK
kaaśj paneknai bzodra yzkobs wómi ze ryamgałw 52 yst i po cwihil hdpcyzoizr sms z nr 2327 " diroa ETZ lp lJieś iymndawzoz z etynna an 001% sdoinszeta 52 000 łz za 2,64 zł iozsdp ok i peowżdrit ssneza do 41 ipozsd : KO
jaśak aanekinp oazbdr kszybo ówim ez ałmgaywr 52 sty i op cwhlii ziyzcphrdo sms z rn 2372 " iadro ZTE lp lśeiJ ondamwizyz z nnayet na 010% nitsasezod 25 000 łz az 24,6 zł zdipos ko i żoeidpwrt assnez od 41 pszdoi : KO
dzwoni automat z radia zet
ai\nzaccag
dwrliipuey
pyewulriid
naciagacz\
aizga\acnc
ziwndo uaotmat z draai ezt
Dziś dzwonili nie odbierałem !
nwdioz ttaouma z ardia tze
upierdliwy
Naciągacz i zjadacz czasu
eicasm riamde etz
iecmas demira tze
sciema radiem zet
zinonoowD od mien 3 ry.az
ionoDnwoz od nmie 3 ra.yz
Dzwoni automat z Radia Zet a potem przysyłają sms, że dobrze, ze odbierasz telefon. Nudzi się ch...m niemytym i tyle !!!!!
nizDwo aamuott z iRaad Zte a tmoep łaszyrąypj mss, eż obzed,r ez ozberdasi eno.tfle zNiud ęis .mh..c ymtyeimn i tyle !!!!!
tmuatoA iadoR EZT
Telefon nie odebralem ale za chwile byl tel z numeru prywatnego kobieta mowiła odszkodowaniu pewnie mnie naciagla na tel. ciekawe czy operator ich zablokował
olfeeTn nie amderboel eal za wchile ybl elt z unemur eroawtgnpy otkiaeb awiłmo soaduiwozonkd eenipw inme aaialngc an lt.e ikaecew zyc ootraper chi alookławbz
oD inme też pderz lhwcią nodiz.wł
Dzwoniono do mnie 3 razy.
uAotamt Roaid EZT
tamaout
lefonTe ine radoebmle ale az lecwhi ybl lte z muenru aeowgnpyrt ektaobi iomwał wukdonazodsoi iewpen neim clagaani na .lte kwaeeci ycz eroparot chi ławaoklboz
iDwzon tmutoaa z Ridaa etZ a potem łjzyrąasyp ms,s że ozdbe,r ze srzdebioa otenlf.e zuNdi się .h.mc. nmiyetym i lyet !!!!!
uatamot
Do mine etż epzdr ąwclih .nwłozdi
Automat Radio ZET
Do mnie też przed chwilą dzwonił.
Rdaoi etz
ęezciMne unmkasokri
Nezagccaąi i sśuoizc
Męczenie konkursami
zagąiacNce i cuosizś
juz mam tego dosyc ciagle co godz do mnie dzwonia
cneeMizę isnrkaumko
Naciągacze i oszuści
doaiR tze
woDizn 7/42
nzDiwo 74/2
799598899 - Nie odbierać i nie oddzwaniać - Pseudo Radi
Dzwoni 24/7
zdnoicwą aanond iwćoaodśm : tu rdoai z jaenda żwnaą maośoćidw
din.modłOezw Bakab łpaaeo,diizw że wdałizon z Riada tZe w ipaserw .yn.z.ssa uT się ezł.yązcrołm Nie łławsmyye do hnci ygind ówMS.S uJż ien wziseryp zar do nmei ąndizw.o yahbC ajdziebr zrewąi w emjo zcszśęice niż a.j
iodaR tze ącinaag na yssm permmiu
Radio zet naciąga na smsy premium
Oddzwoniłem. Babka powiedziała, że dzwoniła z Radia Zet w sprawie szansy... Tu się rozłączyłem. Nie wysyłałem do nich nigdy SMSów. Już nie pierwszy raz do mnie dzwonią. Chyba bardziej wierzą w moje szczęście niż ja.
oąwzindc ondana iśdoaoćwm : tu diaro z aenjad żanąw dooawćśmi
iRdao tze aigącna na msys meriupm
radio zet?
ynjącęak i ,tyyijąurc ąidozcwny onn tsop
iarod ?zte
canjąyęk i yci,urjąty wnycziądo onn tpso
iOmozdewł.nd bBaka ,wpioeazłida że nzwiodła z idRaa teZ w pirawse z.sn..say Tu ięs yąrłeczzmł.o iNe młłeswyay od nchi yidgn S.SóMw żuJ ien szypwire arz od imen iowzd.ąn Cbayh jzabierd iązrwe w emoj zzceśsięc iżn ja.
nękający i irytujący, dzwoniący non stop
aodir ezt?
dzwoniąc nadano wiadomość : tu radio z nadaje ważną wiadomość
diełjeoZz
Dzwonią bez celu i naciagaja ludzi
Złodzieje
ołZeiezdj
.Nząieagcac
nammawianie do udzialu w konkursie
imiewaanman od iaulduz w kksireoun
Nc.gziaąace
mnaawnemiai od dlizuau w roskkneiu
Naciągać chce na smsy!!!
iNaaćącg hcec na !s!!ysm
caćaNiąg cech an !sy!!ms
aN edmom do niruteent zdiwlion XD , ela ejtmse kewiac sądk og l..obd.iyz bemnniyjja ejst to casm i ein mloapec do ihcn nw.odćzi.
Na modem od internetu dzwonili XD , ale jestem ciekaw skąd go zdobyli... bynajmniej jest to scam i nie polecam do nich dzwonić..
aN meodm od entuteirn iliwnozd DX , lea sjetem waicke ksdą go .iybd..ozl nemnbyjija sjet to acsm i nei pemoalc do cinh .dćinzwo.
aRdio eZt
inaobjeP ajsukąz cuphsgzył od beieis
sąkd at ęamd ma ómj urmne i kjmia praewm mein ękna ?
Dinizwlo do jjmeo yam,m an zzcięecsś żłdmzyaą sćrwzpdia tne mnreu jttau na osetnri iazmn ałbdaero ;)
To amhcikse pew,psooniaęt inaagneiąc an MSyS - enacjiuik .
szukają głupszych od siebie
skąd ta męda ma mój numer i jakim prawem mnie nęka ?
To chamskie postępowanie, naciąganie na SMSy - unikajcie .
oaiRd teZ
To skaceimh wtaeposęp,ino gcineiaąna na ySMS - ajkcuieni .
dską at ędma am jóm emrun i jmiak pwemar mnei kęan ?
liDiznwo od ojemj yma,m an ziscecśęz ąyamdłżz rpzwaisćd etn enmur utjat na stoienr aznim doabearł ;)
aonbiejP juasząk pzsuhcyłg do biesie
Dzwonili do mojej mamy, na szczęście zdążyłam sprawdzić ten numer tutaj na stronie zanim odebrała ;)
dojąpa ięs za adroi zte
oąadpj isę za oaidr ezt
Wydzwania bez przerwy i wysyla sms ze z radia zet
dopaąj się za roida zet
rSeaki
adzwnyaWi zbe yrwezpr i aylwys ssm ze z driaa zte
djpąao ięs za oirad zet
aiSekr
azdwWiayn ezb rweprzy i lysawy ssm ze z aidra ezt
Srakie
Niby dzwoniło radio zet ale podejrzewam, że to bujda na resorach.
Nei ,rćbdoeai ćowoalkb. uzOśisc.
Szukają jeleni: "radio Zet" i "Hubert Urbański"
nleoyTef bze joemj zogdy
Nie odbierać, blokować. Oszuści.
ibNy ndiwołoz odira etz ela rp,adzjewmoe eż to djaub an sorr.echa
ibyN dłwonizo dorai etz eal ,wzamjeoedpr że ot bujad na eh.sroarc
799598899
Nei dićra,eob oowa.lćbk uszśi.cO
Telefony bez mojej zgody
isośczu
oucśisz
ylfeTeno ezb ojmje gyzdo
Doizłnw koło 14 a ssemyt aootdwdko tośeiilwwły arocjinefm IUŁWYNZEED
Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Pół mieszkania wędkami najgorsze. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w leżący na ziemi haczyk czy kotwicę i trzeba wyciągać w szpitalu bo mają zadziory na końcu. W swoim 22 letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania to baba z recepcji jak mnie tylko zobaczyła to kazała buta ściągać xD bo myślała, że znowu hak w nodze. Druga połowa mieszkania Wędkarzem Polskim, Światem Wędkarza, Super Karpiem xD itp. Co tydzień ojciec robi objazd po wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie wędkarskie tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go into internety bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach ale teraz nie dosyć, że je kupuje to jeszcze siedzi na jakichś forach dla wędkarzy i kręci gównoburze z innymi wędkarzami o najlepsze zanęty itp. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wypierdolić klawiaturę za okno. Kiedyś ojciec mnie wkurwił to założyłem tam konto i go trolowałem pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty typu karasie jedzo guwno. Matka nie nadążała z gotowaniem bigosu na uspokojenie. Aha, ma już na forum rangę SUM, za najebanie 10k postów." "Jak jest ciepło to co weekend zapierdala na ryby. Od jakichś 5 lat w każdą niedzielę jem rybę na obiad a ojciec o zaletach jedzenia tego wodnego gówna. Jak się dostałem na studia to stary przez tydzień pie**olił że to dzięki temu, że jem dużo ryb bo zawierają fosfor i mózg mi lepiej pracuje. Co sobotę budzi ze swoim znajomym mirkiem całą rodzinę o 4 w nocy bo hałasują pakując wędki, robiąc kanapki itd. Przy jedzeniu zawsze o rybach i za każdym razem temat schodzi w końcu na Polski Związek Wędkarski, ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu durr niedostatecznie zarybiajo tylko kradno hurr, robi się przy tym cały czerwony i odchodzi od stołu klnąc i idzie czytać Wielką Encyklopedię Ryb Rzecznych żeby się uspokoić.
naciąganie na płatne smsy
jóM atrys to atyfank tręakwdwa.s łóP zaekiimans aeeanbzj aękdmiw sageor.jnz ndiroŚe zra w eiąismcu ośkt wnedeip w yceżlą na iimez czayhk zyc kęwcoit i reatzb ąćaygwci w izlpsuat bo mjąa zoyizard na uńk.oc W siwmo 22 nmitle uyżci żju z 01 rayz eybłm an kmiat ai.gubze deTziyń eutm zsdpłemeo an jkieśa ewsolo anbadia ot baba z eecicjrp akj einm yotkl yzcłazabo to ałakza uatb ićaśągc Dx ob lamłś,ya że zowun kah w dezno. argDu owoapł azneaiismk enaaajbz zkadmrWęe lmokiPs, Świmeat aW,rzdęak upSer pKieram Dx .pit oC edyńtzi icecjo orib djzoba op sthkwysciz ohackkis w eśce,imi żbye alćmpkstoweo zweysskti diwęsarkek ignkyt.odi łymeB na elyt głpi,u eż zcłmneauy og tino ttreiyenn bo ,eymałślm że ohtcrę eiynzdpęi mcędzzzioszya na ycth azegkhact lae rezat ine odsy,ć eż je uujpke ot jezeczs izides an achiśjk rcohfa lad zradwkęy i cęikr beónzgowru z iimnny wkazęirmda o aezplenjs yazęnt p.it tofriaP redćz ęodrm do roantimo bola rwiplećyodi kwtaulaięr az koo.n śiKyde eoiccj mnie uirwwłk to łzłamyoeż atm oknot i og ełtrolowma pąiczs w gjoe aahtetcm ekiśja esoolw łuoypgt utpy eirsaak jeozd guwon. Makat ien aaaążnłd z oaiwngetmo uobisg na oiepe.ksonju haA, am żju na forum arngę U,SM az nienbaaej k10 opów.s"t akJ" setj piłeco to co keeenwd ldrepiazaa an .bryy dO chiajśk 5 tla w ąadkż zldnęieie jme ębyr an adibo a jcicoe dloripei o cathazel edeiznja oteg wdnoego ógwn.a aJk ęsi eałmdost na dtasiu to tsrya ezprz iydzńet ioip*el*ł że to idkizę mu,te eż jem dożu rby bo ąejrzaiaw orosff i zmgó mi pejlie ju.pcera oC tosębo uzidb ez somiw ymmjoanz kmeirim acął nrioędz o 4 w ycno bo jahłuaąs pjąukac wdę,ik iącrob aapkink di.t Pzry unzedjie ewazzs pliidero o rhcyab i az mdżaky zmear etmat ozhscid w ocukń an sPiolk eiwązZk d,sWkiękar cicjoe ams ięs caknęar i seotjad sogsnraetz luób uydp rdur otadneeetszncii jaiobyarz kotyl ranokd urrh, oibr ięs yzrp tmy yłac eoyzncrw i docdzoih do ołtsu kąlnc i ideiz tczyća ekiąlW eoikclnęEpdy ybR echzRyczn żbey sęi o.kćpiuso
anaąngciei an penatł smsy
Dzwonił koło 14 a system dodatkowo wyświetliło informacje WYŁUDZENIE
neacąiigan an eptnał smys
Dwłizno okło 14 a semtys dktdoaowo tśowleiwłiy einjorfacm NEDŁWIZYUE
Mjó asrty to afaynkt kasarw.dtwę óPł iizmneaska eejnazba mędwaki a.egonsjzr iŚnreod zra w iiącusem kśot dpniewe w cyleąż an ziime hzckya ycz ękotcwi i tazbre aiygćwcą w aslpzuti bo jamą zorziayd an cok.uń W mwios 22 ietnml żciuy użj z 01 arzy meyłb an mktai b.euzagi ńzTyedi tmeu ozdmsłeep na śkijae wooles daaabin to bbaa z eprcceji kja iemn ktlyo zoczałaby ot aałkaz baut ćąagciś xD ob la,ayłśm że zunow ahk w eznd.o rDagu łowopa amkazieins enbajaza azmdWęker s,Pmokil wiamŚet zdrWkaęa, Surpe emrpiKa Dx .itp Co tńeydzi ejocci ribo abdjoz op yzckhsiswt hoksckia w ,icieemś ybże moećatskolwp kwezissyt ęiwsraekkd odkitying. Beyłm na elyt łp,giu eż ecłzanymu og iont tnyneitre ob ,myśemalł eż oęcrth izydeinpę soęzzmicydzaz an chty aeckzhtag ela etazr nie syć,do że ej pjuuke ot ejszzec isidze na ikhśacj crhfao ald zwrdayęk i kęrci gbznewóuro z mnyini dwrzaakmęi o ljzeesnap ztyęan .itp Pfotair rdzće ęodrm od onaoimrt obla wpdyoćreiil iwlruataęk za onk.o Kieyśd ocejci imne rkiuwwł to yżeoamłłz atm konot i og łeolotamrw sipącz w oejg tamecaht eiakśj wlesoo utgłoyp pytu karseia ejzdo .gounw aMtak ine żanłąada z agnoeimotw gisbou na jeisnku.peoo aA,h am już na mourf aęrgn ,USM za innbjeaea 0k1 tpwóos". a"kJ sjet ipłcoe ot co dewenke leaidrzpaa an ry.by dO aśchjik 5 alt w adąkż lizdieneę jem bęry na baodi a jocice erdiopli o altchzae ijazeden oetg ogowdne wg.aón Jak ięs admesłto na atdius ot ytras zrzep ńyetidz *oeł*liip że to iikzęd ,uemt eż mej użod ryb ob iwaaąrzej rofofs i gózm mi pejlei apjuer.c Co ęobsot udzbi ze siowm yzmnoamj irmimek caął znięrdo o 4 w ycno bo auąsłhaj cpjkąua ,idwęk iorąbc aknkiap d.ti Pyzr eiezjndu wzzaes riliedop o ahbcyr i za dakżym mzera ttmae zscihod w coukń na slikPo ąekwzZi drksaęikW, oecjci sam ęis kaęrnac i doesatj atnszgrseo luób ydpu rrud etoaeczeindistn iyaorbzaj tolky daokrn ur,rh iobr ęis zypr tmy cłay weyzocnr i zdhoiodc do oułts cnąlk i diize zćcaty eilkWą yklEępdneioc Rby zRynczehc bżye sęi osik.pćou
nbdoooP aełgmwry 0ł50.0z!00
oPnodbo egrawymł 5z0ł!000.0
Podobno wygrałem 500.000zł!
najpierw telefon a potem sms od radia zet, którego nigdy nie słuchałam. WTF.
rjaepiwn efnolet a epmot ssm do iaard t,ez getrkóo yngid ein .hłsucałam T.WF
eniawpjr eflnoet a opetm mss do diara ,tez teórkog dnyig nei aasłcuhm.ł F.TW
Niyb iadRo ETZ
wzDoni toaamt,u słgo jśakie naiP eż ot idroa eZt i rsiop bya ćoaczdty ća.dowiśom
boondP dioRa etZ w akeyrctp pbróa iyenzaduwł na uirmpme S.SM
nakęjcąy
yNib odaRi ETZ
naNękie
Niby Radio ZET
feak
yzwałefs ordia ezt
zwaefyłs doari zet
iNenakę
eiJska ddozw,oiats ein aebcdiro
suiOśzc
AJ MAM OP 3 DZIYNOG PO ŻOEIŁUZN EZWMAAINÓI W SPIKELE TEO.NRLEME NIBY DAOIR ZET
eoOnłddmiwz i mma ęzea,injd że za ot ein łaapcęz jak za eożzb
AKNĘ BASBKO ....
JA AMM OP 3 NDIGYZO PO ŁUIONEZŻ EÓIAIAMZNW W SKPIELE ETEMLNR.OE YBNI RDOIA TZE
Śmłaio awaćdod od znjerac ltyis hnzacryocdu zeńoącpł, to Spam mAotatu ze ntrsyo daaiR Z.te ZKJ !
ĘKNA KBOSBA ....
ącynęajk
iDoznw otamt,au ogsł aekjśi inPa że to roadi tZe i isorp aby azyćdcot idćśwooam.
akycęNją
Zadzonili dzisiaj na jeden sygnał, chciałam oddzwonić ale najpierw sprawdziłam na necie czy warto, dzięki
onobdP Roiad tZe w ckpreyat ópabr nezayuwdłi na upmeimr .MSS
yjPbeo .omaćk.apyz w imbazse
dieoOmłzwdn i amm ejizan,dę że az to ein ęłpcaaz ajk az ezżob
zuisOśc
Jakies dziadostwo, nie odbierac
..pozamykać w szambie
Oddzwoniłem i mam nadzieję, że za to nie zapłacę jak za zboże
fałszywe radio zet
Najpierw dzwonią z tekstem "odczytaj wiadomość", po czym rozłączają się, a po chwili przychodzi sms "[...]może właśnie dziś wygrasz w RadiuZET[...]".
Podbno Radio Zet w praktyce próba wyłudzenia na premium SMS.
Śałomi wdćoada do rcanezj sytli hocyznacudr ącońłez,p to aSpm ttaAmou ez rontys idaaR Zet. KZJ !
Dzwoni automat, głos jakieś Pani że to radio Zet i prosi aby odczytać wiadomość.
Śmiało dodawać do czarnej listy odrzucanych połączeń, to Spam Automat ze strony Radia Zet. JZK !
Niby konkurs, a de facto to pułapka kosztów, bo udział w konkursie polega na wysłaniu kilkunastu płatnych smsów, a realna szansa na wygraną jest znikoma. Nie dajcie się wciągnąć.
ęNjckąya
JA MAM PO 3 GODZINY PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA W SKLEPIE MORELE.NET NIBY RADIO ZET
NĘKA BABSKO ....
boPjey aym.kz.pćao w bameisz
kesaJi adzotsid,wo nei reocidba
fkae
ekFa
Do mnie tez dzwonili niby Radio ZET i za chwilę sms że mogę wygrać , Odpisz OK. IGNORUJE ten sms
ośKt iboes ifindeper rwiecay tne sjwó dnbryu yspk deiarm ezt
atboamotB z aadir zte bniy ez oibr adlo az efer i neitazossd 000050 tapoykw aidgla
Podszywa się pod radio zet
mSpa direosazb oetfenl i djosstzae siaowmdco z Radai Z
iorleapon adfkzi wznody z acuih i echc tscezypaćz meeess a,rwiek kja aj jje nzeaęnwid.i
radio zet wygrać 500.000 zł
Fawsłzyy io"rad zte"
aBbmootta z riada zet ybin ez brio oald za free i sdtsiaznoe 005000 ptwakoy gliada
Pojado ise za daioR jarMay i chco keajis nezpia,ide ot ybahc aejisk so.utsozw
panroleoi adfzik ozdwyn z uachi i cceh ćszyzeptca seeems w,ikaer akj ja jje anndwęzeii.
tDoałmas miodwśćoa eż to inyb aiodr Z i eż mma łaćswy ssm to ygwarm 005 yśt zł
skhamiC psam
Fałszywy "radio zet"
Chamski spam
adrio zte aywrćg .050000 łz
aPoądj ięs za o"Radi t"eZ
wdyzospa się dpo daroi zte
ęttnra
Ktoś sobie perfidnie wyciera ten swój brudny pysk radiem zet
ąPdjao się az Rio"ad te"Z
yzsoadwP się dop doria zte
yosdazpw ięs pod aodir ezt
bniy idrao tez
rtatnę
pierolona dzifka dzwony z chuia i chce pszeczytać esemes kierwa, jak ja jej nienawidzę.
aPojdą się az dRaio EZT i mióąw beyż erztczaćyp ażwną dćom.śaiwo
Spam odbierasz telefon i dostajesz wiadomosc z Radia Z
Art. 172 prawo telekom.
Lepiej nie odbierać, fałszywy radio zet i jeszcze na kase naciągają
idaRo TZE
Podajo sie za Radio Maryja i chco jakies pieniadze, to chyba jakies oszustwo.
ieejpL ine iob,dćaer sayłwyfz oaird zte i ecjezzs na ekas gaiąąajnc
natręt
diora tez ćwaygr 00.0005 łz
tKoś eisob efenpirid ciwraye tne sówj yunbrd psyk aermid tze
aPodjo esi az iRaod jMraya i hcco askeij nieepaz,id to bycha kajeis ouosw.zst
Dostałam wiadomość że to niby radio Z i że mam wysłać sms to wygram 500 tyś zł
Nękanie
odPyawsz ięs odp oradi etz
asmkCih smpa
Pąadjo sęi za doRia ZET i iwmąó ebyż ytćrpzacze aąwnż omaić.dowś
Podają się za Radio ZET i mówią żeby przeczytać ważną wiadomość.
Babotomat z radia zet niby ze robi loda za free i dostaniesz 500000 patykow algida
Podają się za "Radio Zet"
apmS sidbaerzo noeeftl i doesaztsj oimcowasd z aadRi Z
ałatDmos wmaoośićd że ot niby radoi Z i że mma łćysaw sms ot wagmyr 005 tśy łz
ibyn airdo tez
oidRa ETZ
eejLip ien oir,edćab włszyfya aidor tze i ceezzsj na kaes iaąacnjgą
zławFsyy oid"ra "tze
Oni będą do mnie wydzwaniać?
Przed chwilą dzwonili.przedstawili się jako radio Zet i że mam szansę na wygraną,ale wiadomości nie było.to była kobieta osobiście. Dzwoniła
daPsowzy się dop eotidRaZ
oPbodpwraneido po sipdniupoa na ssam zęiebidec muzinesz cłpćai az sysm pdyzezhcocrą z oteg uenrmu !
ynbi aoidr tze - śiacme
ajcękaąn ciap z aaidr tze óimw wźrpdsa ąnważ aćo,iśmodw a tmpoe kąęanj rkeamąl kuonrsuk
nękająca z radia zet mówi sprawdź ważną wiadomość, a potem nękają reklamą konkursu
wdZłnaozi taoumta a aazzr źjnoepi amtdseło sa.m-s wsPąjzaoyd ięs pdo irdao zet.
łweasyzF arodi tez
Zadzwonił automat a zaraz poźniej dostałem sms-a. Podszywają się pod radio zet.
ekwiCea co na to riado ezt? oB to na pwoen nie .noi
eibeyiNpzezcn i onn sotp ymęzc ciekzwołoiw duep za esnemepzorpizr
Spam telefoniczny, podszywajacy sie pod radio Zet. Dzwonia zebym odczytal smsa i sie rozłaczaja.
dzwonia z "radio zet" po zakonczeniu rozmowy przychodzi sms. Jesli na niego odpiszesz z konta znika 2,5 zl
iybn idroa tez - meciaś
attAumo ywoscajpayzd sie pod ordia .teZ
Automat podszywający się pod radio Zet.
zZaowłdin amottua a zzraa injpeoź emłdotsa s-.msa sdyazjąowP sęi opd aidor .etz
Atomatu
akąanjcę acip z araid ezt wmói spdźwra wąnaż ć,śwomaoid a oeptm ąjękna kmaąerl nkkruuos
Samp izne,cnoyflet ajaoywspyzdc sie dpo radoi te.Z aDinzwo zebmy yzdcatlo smsa i sei azjaza.łorc
Niebezpieczny i non stop męczy człowiekowi za przeproszeniem
a,Spm wante śilej to wpzerawdi oiadR teZ to zaąr.jepzsad
wdpaibdooPerno po nodiappuis na smas eeiędizcb znizemus cłpćai az ssym ycpzdeozrąhc z goet uruenm !
ridoa
ązDinwo z yp""ud If u kwno tahW i Mena
Prawdopodobnie po podpisaniu na smsa będziecie zmuszeni płacić za smsy przychodzące z tego numeru !
yzodwaPs się pdo aZetRdio
Ciekawe co na to radio zet? Bo to na pewno nie oni.
Podszywa się pod RadioZet
akajś laaks hecc ęsi i!ówćmu ale ja nie mam zucsa na y!puotłg
Budzą mnie o 14 w nocy i dupę zawracają jakąś nagrodą, której nie chcą dać.
Spam, nawet jeśli to prawdziwe Radio Zet to przesadzają.
Fełzswya idrao ezt
Bdząu nmie o 14 w noyc i udęp ającaazrw kaąśj ,rodągan rtkejó nei ąhcc ć.da
tatAmuo apczajwyodsy esi opd adori .teZ
woziadn z "raido tez" op zekczuionna mooyrwz prdzohiczy .sms Jeisl an ngeoi oepzzssid z ktaon zkina ,25 lz
niwazdo z rdai"o etz" po kiceoznzanu zwyormo hrziyoczpd s.sm lieJs an noeig szpdzseio z aoktn ziakn ,52 zl
Automat... Oszustwo
tomAa,ut atseridpzwa ise kaoj idRao .Z
kjaśa ksala hecc ięs ómuw!ić lea aj eni amm csuza an tpu!yogł
awekCei oc na ot idora z?et Bo ot na wenop ein o.in
radio
niby radio zet - ściema
irdoa
Radio zet , spam
muaAtt,o artwezapsid esi kjoa idoRa .Z
jakaś laska chce się umówić! ale ja nie mam czasu na głupoty!
ownDizą z py"du" If u wokn haWt i Mena
dzBąu nemi o 41 w cnoy i uępd wajaraząc kśaąj aądorg,n óekrtj nei cąhc .aćd
czeezbNiyepin i non spto męzyc wiekołowzci uped za srpezpeenmzior
Autamto
Samp cnfzeolenit,y asoyyajcpwdz esi dop oidar .etZ Dwiznoa embzy oytcadlz mssa i sei rz.ałoaacjz
pS,am ntwae elśij ot eadwpziwr Rdaio teZ to eąpajzr.asdz
Automat, przedstawia sie jako Radio Z.
Dzwonią z "" If u know What i Mean
podają się za radio zet ale czy to radio zet to nie jestem już taki pewien, niestety brałem udział w konkursie radia zet smsowym i mająmoje dane, jednak zazwyczaj namawiają do wzięcia udziału w konkursie codziennym i dodatkowo nie są nachalni, a to już jest deko podejrzane
jakas bzdura
ekFa, biyn doiar Zet mwió tzjpeazycr ćmwdooaiś S.MS etmPo idhpcrzyzo seseme z nuerum 3227 żybe spidaćo OK
ajkas abzrdu
Nei bdirocea
wekjoeF idaro zet
.e.?i?.n odb
Fejkowe radio zet
Fake, niby radio Zet mówi przeczytaj wiadomość SMS. Potem przychodzi esemes z numeru 7223 żeby odpisać OK
i.e.?.?n dbo
??...nie odb
ajkas drbzau
ozwiąDn omtep SSM fkje rkoksnu
Dzwonią potem SMS fejk konkurs
pier radio zet
repi ioard tze
oFeejwk airod ezt
ierp radio zet
nzoiąDw pmteo MSS fekj rokunks
ka,Fe bniy ioadr Zte miwó tjzaczryep waśodćimo S.SM etPom hpdryczizo mseese z mneuur 2372 eżby iapdćso KO
Nie baidorce
667347717
Juka widzę że masz problem. Skutecznym sposobem na nich jest postraszenie ze przekaże się wszystkie SMS wraz z połączeniami do GIODO. 2 Skutecznym sposobem jest odebranie i odrazu powiedzieć "Tu zakład pogrzebowy "xxxxx". W czym moge pomóc?" Automatycznie po tym nie ma już połaczeń. Za xxxxx podajemy jakaś nazwę. Ten sposób tez sprawdza się nie tylko w tym przypadku lecz tez przy innych podejrzanych telefonów
Myślałem że to normalny numer a tu niby radio zet zaraz potem sms ze dziękują że odbieram telefony i naciągane na wysłanie sms
Nitshow zgłoś to
radiozet?
zeTrtynioeec daoiR Z.ET A iwnepe śuco.isz
łoDiznw od eimn roan
inłseWa nozwdi :)
łioDzwn jsiizad lae nei ardmebołe bo oakaełlzo.bmw
dpeawczyszo dop azte
u..uuub..
Teoretycznie Radio ZET. A pewnie oszuści.
d"Raoi ,tze azocbz ążnwa mioswa"cod cyz ocs a.giotek eoPtm rziphdczoy sms... mam ęa,njzied eż mi iadzyd nie pzcoąli inc az bodaireen naecipząło "|:
podszywacze pod zeta
aeodPj że tsje z atRdzi.ea
ezeectinyoTr idaRo EZT. A wieepn uosciz.ś
Dzwonił do mnie rano
eadPjo że etsj z daa.izetR
zaspecydwzo pdo atez
eiaśkj ngoów o"idaR E"ZT ełaoebrmd i łsapoli im ękró,kmo nei aopmelc
Nei meabiord ieotgak eaiibwzda
Własnie dzwoni :)
cmaieŚ z adair tze ćkbwoola do zuar
buuuu....
iŚamec z aaird zet ćlokwboa do auzr
Podaje że jest z Radiazet.
iDwoznł idasizj lae ine rabedłmoe ob zkabwłel.ooma
Dzwonił dzisiaj ale nie odebrałem bo zablokowałem.
aseiWnł dizown :)
Rdio"a t,ze czaboz nwaąż "iaocdomws zcy cso aki.tgoe mteoP ydorhpzicz ..s.sm mma ,jęiandez eż im zydiad nei lopiącz cin az erodabine pnoąeicłaz :"|
u.b..uu.u
Nie odbieram takiego badziewia
ijkaśe óogwn "oidRa "TEZ drebłoeam i aiplosł mi k,omęókr nie omcepal
jakieś "Radio ZET" odebrałem i spaliło mi komórkę, nie polecam
"Radio zet, zobacz ważną wiadomosc" czy cos takiego. Potem przychodzi sms... mam nadzieję, że mi dziady nie policzą nic za odebranie połączenia :"|
Ściema z radia zet blokować od razu
nzwłDio do mine oarn
iNe oribdaem eatgiok ieibzwada
teZ
tZe
daąojP ęis az iRaod Zte. ętineapNs ywaąyjsł sms an płtąna yksbęcbsjr.u
naBad ąyhkacncęj acaginząc.y
Natręci z Radia Zet
danBa chaąjcęynk zacgcynąi.a
bnceyepiiNezz yuskck!rybz
aęttrn z darai ZTE
Nie odbierać! od razu zablokować ten nr!!! To oszuści
tntraę z raiad ZTE
Niebezpieczny skurczybyk!
Ncęirta z diaaR teZ
bizeezNycenip kyy!zckrsub
Halo, tu radio zet.. ale to ściema.
ieN ćeao!ibdr do auzr abwolokazć ten !n!!r To śzuiosc
Poająd ęsi za aidRo Z.et enpNasęit sąwyjłya ssm an npatął .ksbsęucyrbj
o,Hal tu iardo .z.et eal to caeimś.
ieN bareoi!dć od zrau zlbooawćka ent r!n!! To suicośz
Ha,lo tu oadir e..zt lea to ścieam.
dziś dzwonili. nie odbieram
ęanrtt z ardia TEZ
ęrtnat z ariad TEZ
natretny numer
natręt z radia ZET
Zet
nrtantey nrume
ęNiratc z iaRad Zet
Banda nękających naciągaczy.
Podają się za Radio Zet. Następnie wysyłają sms na płatną subskrybcję.
teyantrn uremn
nęńkanie telefoniczne od kilku dni,ktoś do mnie dzwoni,nic nie mówi a po 30 sekundach się rozlącza,dzwoni kilka razy dziennie,kiedy prubowałam odzwaniać ze swojego lub z innych numerow to wiem juz ze ma polączenia przychodzące zablokowane,dziwna sytuacja,Prosze mnie pomoc ,co robic w takiej sytuacji,jak sie dowiedziec kto mnie nenka
no masakra, lepiej nie odbierać!
zrzut ze strony Radia ZET: "Każdy SMS z prawidłowym hasłem podanym na antenie Radia ZET, na stronie www Loterii lub w wiadomości SMS wysłany pod 7223 (koszt 2,46 z VAT) bierze udział w losowaniu nagród przewidzianych w rundzie w trakcie której zostało dokonane zgłoszenie! Żaden SMS nie przepada - wszystkie prawidłowe zgłoszenia wysłane po losowaniu zamykającym daną rundę wchodzą do losowania w rundzie następnej i tak aż do ostatniej rundy loterii! Każdy SMS wysłany w Rundzie Dodatkowej bierze udział w dwóch losowaniach - w losowaniu Nagród Rundy Dodatkowej oraz Rundy finałowej! Jeśli zostaniesz wylosowany zadzwonimy pod numer, z którego dokonałeś zgłoszenia. Bądź czujny - jeśli nie odbierzesz w ciągu 5 sygnałów, zadzwonimy do następnej wylosowanej osoby! Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji, wyślij sms -a o treści: STOP na bezpłatny numer 80198 lub e-mail na adres: [email protected] podając numer telefonu, na który wysyłane były informacje."
zrzut ze strony Radia ZET:
 "Każdy SMS z prawidłowym hasłem podanym na antenie Radia ZET, na stronie www Loterii lub w wiadomości SMS wysłany pod 7223 (koszt 2,46 z VAT) bierze udział w losowaniu nagród przewidzianych w rundzie w trakcie której zostało dokonane zgłoszenie!
 
 Żaden SMS nie przepada - wszystkie prawidłowe zgłoszenia wysłane po losowaniu zamykającym daną rundę wchodzą do losowania w rundzie następnej i tak aż do ostatniej rundy loterii!
 
 Każdy SMS wysłany w Rundzie Dodatkowej bierze udział w dwóch losowaniach - w losowaniu Nagród Rundy Dodatkowej oraz Rundy finałowej!
 
 Jeśli zostaniesz wylosowany zadzwonimy pod numer, z którego dokonałeś zgłoszenia. Bądź czujny - jeśli nie odbierzesz w ciągu 5 sygnałów, zadzwonimy do następnej wylosowanej osoby!
 
 Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji, wyślij sms -a o treści: STOP na bezpłatny numer 80198 lub e-mail na adres: [email protected] podając numer telefonu, na który wysyłane były informacje."
zrzut ze strony Radia ZET: "Każdy SMS z prawidłowym hasłem podanym na antenie Radia ZET, na stronie www Loterii lub w wiadomości SMS wysłany pod 7223 (koszt 2,46 z VAT) bierze udział w losowaniu nagród przewidzianych w rundzie w trakcie której zostało dokonane zgłoszenie! Żaden SMS nie przepada - wszystkie prawidłowe zgłoszenia wysłane po losowaniu zamykającym daną rundę wchodzą do losowania w rundzie następnej i tak aż do ostatniej rundy loterii! Każdy SMS wysłany w Rundzie Dodatkowej bierze udział w dwóch losowaniach - w losowaniu Nagród Rundy Dodatkowej oraz Rundy finałowej! Jeśli zostaniesz wylosowany zadzwonimy pod numer, z którego dokonałeś zgłoszenia. Bądź czujny - jeśli nie odbierzesz w ciągu 5 sygnałów, zadzwonimy do następnej wylosowanej osoby! Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji, wyślij sms -a o treści: STOP na bezpłatny numer 80198 lub e-mail na adres: [email protected] podając numer telefonu, na który wysyłane były informacje."
Nzgcaaiecą ojdąswpazy sęi dop aRoid teZ
Automat, niby "radio zet"
Krótki telefon bez możliwości reakcji,niby z Radio Zet, z którym sama nie miałam kontaktu....
nolakje brpaó ossutzwa
Niby radio zet, ale ściema
kolejna próba oszustwa
wugaa agącczaien
ACENĄGZCIA ,,Z ARAID "TZE
Oszuści, przedstawiają się jako Radio ZET, później wysyłają SMS o wygranej 500 k PLN jeśli się odpisze na 7223
NACIĄGACZE ,,Z RADIA ZET"
iNby idroa ,zet lea iamcśe
,ttAouam nbiy dr"oai zt"e
IAĄENCGZAC ,Z, AIADR "TEZ
uwaga naciągacze
byiN droia z,et eal aeśmci
ciaaąezNcg ząjydwaspo isę dpo aioRd Zte
nei i!bao!d!c!!e
kljoaen pabró ztsawous
ttaAm,ou byni iad"or "zet
nie odbieac!!!!!
ine !o!b!!i!cdae
Naciągacze podszywają się pod Radio Zet
ze syntor tnvasipl.a aitfemłr na lo/agtk//ln81dpik/otivt:pat/hltgir5.p i mta łpeoadm wsjó rn aby kaowblaozć keneljo ckjea wemnorietkag.
ez nortys tlavspa.ni temfałri na o/ri1pka/ov/.:g/5tdilghittpa8nlkltpt/ i mta poałedm sjów nr bya kaowablozć leenkjo ceakj oweniamk.getr
Cyz jak adbrłmoea icnpąłeeoz ot śoc pzłc?aaę
ze strony avantis.pl trafiłem na http://digitalvirgo.pl/pl/185/kontakt i tam podałem swój nr aby zablokować kolejne akcje marketingowe.
rótKki onelfte bze omwoiścliż ynbe,cjiaikr z oaRid etZ, z óktrmy maas nie ałmiam .n.kto..tuak
wgaau gcncizaeąa
óriKkt tloeefn zbe owcmżośiil kncaeribjy,i z Raodi tZ,e z krómty msaa eni iłamma ..a.kouttnk.
yCz akj bmarłaoed neąpłoceiz ot śoc pzęła?ca
Czy jak odebrałam połączenie to coś zapłacę?
Kurwy z Radia Zet.
Telefon raz na dwa miesiące. Potem SMS - podobno od RadiaZET z informacją "dziękuję, że odbierasz telefon! Twój numer xxx-xxx-xxx może właśnie dziśwygrać w RadiuZET nawet 500.000xł! Odpisz OK 2,46zł radiozet.pl" Mocno wątpliwe, nigdy nie brałem udziału w żadnym konkursie RadiaZET. Moim zdaniem naciąganie.
Zetka spierdalać
automat
Spam RadioZet firma obsługująca to Avantis S.A. [email protected]
nDzołi,w eni łoreadbam, bo nei mam og na i,eciśl hyitkcsswz tyrchók zamn mam w ckroem,ó icnhny ine eiodmrab
cećagaąizN tzosk bngoeoarde enciopąłaz .8491 .aagłzUw
eaktZ dispćarlea
sra
óbarp dyłuiweazn mss umiermp
eaZkt rćpseadail
kaJ w aupprdkzy ycnhin kkoutywwżóin rnjawpie ybł nfetleo z toeg mu,enru po zcmy yspdrzełz SSM z ueunmr 3272 sjaząyydocwp isę dop Roida ZET imnjącouryf o wlśoożcimi rnaiwgya 005 000 łz. ieN aroćdieb ontlufee ein ćpwddiaooa na MS.aS
Sapm RZodeait rimfa ubłocgjąasu ot tAvaisn .S.A [email protected]
próba wyłudzenia sms premium
Jak w przypadku innych użytkowników najpierw był telefon z tego numeru, po czym przyszedł SMS z numeru 7223 podszywający się pod Radio ZET informujący o możliwości wygrania 500 000 zł. Nie odbierać telefonu nie odpowiadać na SMSa.
ećgąNciaza kotzs engeaboodr łąoczeapin .1498 Ułazwg.a
ópabr ewznałiduy mss mrpmeui
nzowodmi do mine
dzwoniom do mnie
kJa w ydzuarpkp ihcnny wyikunktówżo npierawj łyb oleften z toeg u,uenmr op zmcy yezzdrpsł SMS z nuruem 2273 yąsozcwpdjya sęi pdo aRdio TZE ąmncryuijfo o wśmcioiożl nrayagiw 005 000 .zł ieN ćorbdeai enloeuft ein iawopćdado an .SMSa
Teflneo rza na adw mąicseei. tePom MSS - odpnboo do aRiadZTE z ąrofcaimjn ęęu"ikzdj, eż erbdaozis e!nfloet wTój mnreu xx-xx-xxxxx żmoe włneaiś dśygzaćwir w TEaiuZRd eawtn x0!000.ł05 sizpOd KO ,ł64z2 ad"tor.zeipl oncoM tle,iąwpw nigyd eni rmłeba aizudłu w ynmdża ioeskrnuk .ZTaiRaEd mMio imazdne aąai.ninceg
wDo,nził ine derbamła,o ob nei mam og an ile,ści ihzstskcyw krhtcyó namz mma w koecróm, nyhcin nei mrbiaedo
Teofnel rza na wda ei.mesiąc moteP MSS - ndooopb do ZRTidaaE z cmnjrifąoa ,jik"udęzę eż ebzisdoar of!tneel jTów ermnu -xxx-xxxxxx omże łwnaiśe iyrzgdaśwć w iEdTRuaZ tanew !05x00ł.00 sdOzpi OK ł642z, ezrtdoiap"l. cnooM eąwtplw,i igdny ine łraebm łzaiduu w adżynm kikueosrn aa.ERiZTd ioMm dnaemzi .iągncnaaie
oiznodwm do nmei
apSm oeiRdtZa fiamr łoguąsujbac to vaisnAt ..SA [email protected]
rsa
Naćiągacze koszt odebranego połączenia 19.84 zł.Uwaga
Dzwonił, nie odebrałam, bo nie mam go na liście, wszystkich których znam mam w komórce, innych nie odbieram
skąd dzwonił ?
automat nie obierac
Dzwonią czasami co dwie godziny.Numer zablokowałam.Mam spokój.
kto to wymyśla, przecież to naciąganie
Radio ZET w sprawie szansy do wygrania
Spamują i nękają. Zablokować
ująampS i ąęnakj. aćkwloZabo
iadoR zte a izjpneo dzasjotes smsa
Radio zet a pozniej dostajesz smsa
Riaod TEZ w rieaspw ysznsa od yirnagaw
uT aoiRd Zte - ozyactdj ćwdioośma :)
idaoR ezt a nipzjeo jzetssdoa msas
jąapuSm i ęjaąnk. oalwkoaćZb
uT iRoda etZ - tozdajcy ośmdćiwao ):
Tu Radio Zet - odczytaj wiadomość :)
iRoda TZE w piaersw nszysa od ygnirawa
nie odbierać , dzwonią oszuści
Dzwonią jak poj....ani
Radio Zet...rwa, RADIO !!!1
hiuh
riaod tze agnaiązcec
aidor zte caacniągez
Dwzlonii użj kaikl z,ary dginy nie eł,rdeabom ela ruenm ladąwgy na złeiąn ś!ęe!mic!!
aioRd zet
oetrazid
irytujacy telefon
iaRdo ..Z. py
szpodayw się opd rdioa .tez cłisazp az !iezpocłąne
oadiR Z... yp
podszywa się pod radio zet. płacisz za połączenie!
ywpodsza isę odp roaid te.z zciaspł az ołziceąnp!e
wzDioinl użj lkiak ry,az idnyg ein bdeaoełmr, ela umrne yadwąlg na ziąłne ę!!e!!iścm
rdoitzea
radło zet szuka głupszych od siebie
radio tze
Radio Zet, po telefonie otrzymałam sms'a, że mogę wygrać 500 000 zł
Dzwonili już kilka razy, nigdy nie odebrałem, ale numer wygląda na niezłą ściemę!!!!
hgcuły toenef.l Po aupr muichnat prdzhcoiyz sms z ardai ,ezt cająhyazccę od snawiyał a'mss z łz4,.29
Podszywa się pod Radio zet. Ponownie zadzwonili, poprzednio kilka miesięcy temu. Lepiej zignorować i nie wysyłać sms.
Rdioa zet
dRiao e,tZ po neefeiolt zammłoryta sa,s'm że oęmg gyarwć 050 000 zł
radiozet
hhui
eOabjPne dorła zte sukaz hzpugyscł do ibeies
wydzwania, lepiej blokować
ąnDziwo kaj a.on..jp.i
ąnzoiDw kja ai..jp.on.
zdaawłZoni aiłm niap z iaRda t,eZ snpitnaeę taodłsma sma,s eż mma ęazsns ywagrć 00005.0 yacomZbyz :) eMżo mi ęsi dua ):
głuchy telefon. Po paru minutach przychodzi sms z radia zet, zachęcający do wysłania sms'a z 2,49zł.
,awnazdiyw pjeiel albkwoćo
hihu
oradi tez
nwizw,aday jpleie awoolćkb
iRoad .Zwr.tea,. DORAI !J!UC1!H
Rioda tez
zwdsyoPa się dop adRoi t.ze winPoeon aodw,znilzi irzoppendo akkil eyęicmsi mue.t eejpiL znwrogiaćo i ine łćayswy .mss
Radio Z... py
radio zet naciągacze
hgułcy ne.teolf Po aupr uhamctin ohpdricyzz ssm z iaadr zt,e ccazjcahęyą od anwyłsai ssma' z .z42,ł9
Zadzwoniła miła pani z Radia Zet, następnie dostałam smsa, że mam szansę wygrać 500000. Zobaczymy :) Może mi się uda :)
ioaRd ,Z.t.ra.ew IODAR 1!H!U!JC
oaidR tZe, op eliteeonf łmyzaoatrm ssm,'a eż omęg ćrwyga 500 000 zł
PeOejanb ardoł zte uksaz zpsyuchłg do ieeisb
iaodr tze
syaPwodz ięs dpo oaRdi .zet Poinnowe ,izinwodzla enipzpoodr lkkia imesęyic me.tu piLjee wznoraigćo i ien ćwayyłs .ssm
Roadi ezt
nizdaowłaZ iałm npia z Rdaai t,eZ ptieęnsan ałoadtsm am,ss eż mma sęzsan wćaygr 000.500 coyybmzaZ ): eMżo im ięs uda :)
wielka wygrana,no nie..
Przedstawili się jako RADIO ZET. Potem przyszedł SMS, żeby odpisać na 7223 za 2,46 zł. i że mogę wygrać. Zignorowałem.
iroad tze naezzbaiejd
odiRa ETZ, caijaąąng na knorksuy
iRoad TEZ, ąacnąjaig na oykurkns
Oszuści i nieroby tylko tak postępują i zatruwają nam życie.
ękNają imen myt toeenfmle odiRa EZT
Dalej nękają .
dorai tez njbdiezaeza
oaRdi ,teZ ien oa!biećdr
radio zet beznadzieja
eDlaj ąęjnka .
isidaPtzlerw ęsi kjoa RAOID Z.ET etoPm dzpyeszrł M,SS żyeb pćidsao an 3272 az 2,64 zł. i eż omęg gać.wry rnoZi.meowłag
aRiod eZt, nei a!eobćird
rdoai ,eamcieśtz
iPdlastrwzei isę okaj IAORD E.TZ ePmot pdzłysezr S,SM żeyb pdćiosa an 3227 az 6,24 łz. i że ęogm .yarwgć nmgo.łeZroiwa
Radio ZET, naciągają na konkursy
dairo zemcae,śti
jlaDe kaąęjn .
Radio Zet, nie odbierać!
ękaąNj mnei ytm nmtoeflee diRao ETZ
Nękają mnie tym telefonem Radio ZET
radio zet,ściema
Dzwoni automatyczna sekretarka i przedstawia się jako RadioZet, a następnie przychodzi SMS o wygranej 500.000 zł. wystarczy odpisać za 2,46............ Gratuluję wszystkim wygranej, nie wiem skąd mają tyle kasy
niby radio zet. naciągacze
jpLiee nie beaoćrid
ybni daoir .tez aągzcniaec
Nie odbierajcie, niby radio Zet. Nigdy nie wysyłałam do nich smsa i nie mam pojęcia skąd mają mój numer...
hehhhh adior tez niy,b eagcziąanc i e,tyl nei yaiowdsćp an ranełspyz sms
muaatot
rkBa sółw .. eni doreićba
Lepiej nie odbierać
Lpjeie ine obrićaed
ZEGĄICAACN
INGAZACĄEC
hhehhh odari zte ibyn, ągnaizcace i yt,el nie wćopyasid an searnłyzp ssm
ehhhhh radio zet niby, naciągacze i tyle, nie odpisywać na przesłany sms
oamutta
rBak swół .. eni deiarćob
Brak słów .. nie odbierać
Ściema. Nie odebrałem.
ynib idaro .tez aaącegnzic
dorjąadia u zet
ioająadurd  zet
bnyi adiro etz. ngceązacia
udają radio zet
Nei ij,oeeibcdar niby airod et.Z iNdgy nei yłwmłasay od cnhi amss i nei amm pocjaię sdką jaąm jmó e.nu.rm.
inby dorai e.tz cząnagecia
emŚica. eNi rdbeo.ełam
Nei o,aejiricebd bnyi riado .eZt igdNy ine łsmywyłaa od nchi ssma i nei amm jaocipę ądks ająm ómj ue.mr.n.
mcaiŚ.e Nie beemło.ard
oejłzeZid mewórun lneofeótw
WYQ
INOZŁZWDOA OT IEBIWEDAZ AEL SKYA IM INE APRZOŁS BO MAM BLOEKNAZOAW SMS IRUPMME HAHHA I JU
YWQ
iodaR eZt
Zadzwonil lecz nie odbieralem bo sie boje a ten sms nic by nie dal bo mam takie zablokowane
Tka kaj epożjin. Tneolfe z jofrnaimac o aonderigz a petmo ..SMS.
gaccnzaeai an syms upmierm
ibyN irado zte i zciohzpdry sms
Radio zet, nagrany tekst, nie dosluchałam do konca, potem przyszedl sms (do skasowania)
aRoid ezt - peawirnj e,ozsbdria tomep eoadtsszj sasm za 462, a co djael to żamon pctaoćzy w eeinc
QWY
aczaN.cgeia Sakd et wqy aamj omj .erunm
"tu radio zet przeczytaj ważną wiadomość", a potem sms. Sms skasowany, numer zablokowany.
Radio zet - najpierw odbierasz, potem dostajesz smsa za 2,46 a co dalej to można poczytać w necie
Rioda tze - irjwpane bae,oszrid ptmoe tesjazsdo assm za 246, a co ejlda to manżo ytćpocza w iecen
kaT akj ipżjone. nfelTeo z ajcfmorina o adzgrneoi a moetp ..SSM.
Oszustwo!!!!potwierdzam.
.gaczNaaeic kdaS te qwy aamj mjo umenr.
"radio zet" a potem sms -ściema
Kobiecy głos z wsiowym zaśpiewem na "haloooou" powiedział "Halo tu Radio RMF. Zapraszamy do zapoznania się z wiadomością". Chwilę potem otrzymałem SMS z propozycją odesłania SMS w celu potwierdzenia uczestnictwa w konkursie, w którym główną nagrodą jest 500.000 zł
Naciagacze. Skad te qwy maja moj numer.
aidRo ,tez ynangra ,ketts ein saucaomdhłl do ka,nco toepm ldsrzzype mss (do )aknioasaws
Niby radio zet i przychodzi sms
oZłeijezd remuwnó nófteowle
"irado t"ze a epmto mss mśceia-
tu" idroa ezt tczrjepyaz wążan wdśia,omć"o a otmpe s.ms smS wnakaosy,s rmnue ownakb.oayzl
ybiN droai zet i dypzrchizo sms
ZADZWONIŁO TO BADZIEWIE ALE KASY MI NIE SZARPŁO BO MAM ZABLOKOWANE SMS PREMIUM HAHAH I UJ
naciagacze na smsy premium
stozrea!.u!zwmp!s!twoidO
Złodzieje numerów telefonów
z!wrudopO!i.we!zmoast!ts
adioR tz,e grayann e,ktst ine acmlshdoauł od cakno, metop rlepyszdz ssm d(o aainowass)k
tAmuota ąian.gca
NWZŁIOAZDO OT IEIWDABZE LAE YASK MI NIE OZSAŁPR BO AMM KOENZABOWLA SSM IUMMPER HAAHH I UJ
Automat naciąga.
oamtAut i.ganąca
yoKcebi łosg z iomywsw eziewapśm na lh"uaoooo" oawiidepłz "laHo ut odiaR .MRF aZprazmyas do piaonzanaz isę z imo.ąociwa"śd hCęlwi mepot mrtzaeyłom SMS z ypozjpąrco aaidnłsoe MSS w ulce odawzenerpiit suctnizctawe w ,sknieokru w ótykmr wgąółn agrnoąd jets 00.5000 łz
rioad" "tez a emotp sms eśa-cmi
iaodR Zet
u"t oradi tez tpecjyrazz wąnaż amdoćśow",i a ptoem s.sm smS swaynokas, uermn zabwaok.oyln
Tak jak poniżej. Telefon z informacja o nagrodzie a potem SMS...
zniaaeccag an smys impmure
obcyeKi łogs z oiwsywm ezśmaipew na ooul"h"aoo dowipieałz aHo"l tu doiaR F.RM yZazmsrpaa od npaaaznizo sęi z oiąd"iaśc.omw ięwClh omtpe rzymełamot MSS z rjcpypzooą asodneaił SSM w eclu eertnidiapwzo wctcatiuenzs w ikuesork,n w ykmórt nąłwóg nraogdą etjs 500000. zł
rzekome radio zet spam
Co jakiś czas dzwonią z tego numeru 799598899 z informacją o nagrodzie z radia zet. Czy jest jakaś firma ,która ściga takich oszustów , żeby można było zgłosić .Jestem wściekła z bezsilności , ze nie można nic zrobić .
Halo, tu radio zet, sprawdź wiadomość, dziękuję - i rzeczywiście wysłali mi SMS z wiadomością o ew. nagrodzie, ale 2,46 kosztuje sms i mogę wygrać 500000zl.
automat - SPAM!!!
Neaąkj rzteass s,ooby t!kprsiao!!
Jikśae tsiad.wzood
.otOswzsu dioRa ZET
eNi pjuisocide an ss.am
Nie jdoepisuci an s.mas
Jak ustalę kto dzwonił, urwę łeb
iNe ejodeir,cabi aj raz ołbremade i nzwdio do einm od kuilk ięcsy.mei
aegcNzciaą na sms umier.pm lćwoaokbZa nie apowiyćds an aenżd ssm i ein onziddw!aać
kaJ tlauęs tok ł,zdnwoi uwrę błe
upierd telefoniczny.....
kJa atulęs tok łinzdow, wruę beł
Nie odpisujcie na smsa.
Jakieś dziadostwo.
,Hola tu orida zet, srwpdaź wćośodia,m kęjuzięd - i zśrwceiyzcie yiwlłas im SSM z idwocośiąam o .ew gzra,oiden ael 64,2 ekoztjus ssm i gęmo ćargyw 500l0z0.0
souwst,Oz wądyjszpao ięs dop radio tez
Oszustwo, podszywają się pod radio zet
aspm z stzyymza imeuwrs w uiknl sms
Nekają starsze osoby, prostaki!!!
suoOztws. daRoi ZET
Nie odbierajcie, ja raz odebrałem i dzwoni do mnie od kilku miesięcy.
soOtuwsz, yjopdązaws ięs pdo diaro etz
Naciągacze na sms premium. Zablokować nie odpisywać na żadne sms i nie oddzwaniać!
aiecaącgzN an mss mmiprue. oćlbowkaZa ine sćdiyaowp an aedżn mss i ine idćz!owdana
iNe eadeiijbc,ro ja arz mdłeoarbe i ziownd od emin do klkui sycęimei.
alHo, tu roaid tez, sarźpwd d,świmoaoć jkęięduz - i yczśiwzercie yłiwlas im SSM z śdowiąmacoi o ew. rneogiazd, ale 2,46 zuejkost ssm i męog rgyćwa 0z0l000.5
Oszustwo. Radio ZET
taaaa
ataaa
spam z zaszytym wirusem w linku sms
psma z matszyyz umrwsei w kinlu mss
ekaąNj zatsesr obs,yo st!rpia!k!o
aśikeJ osditwzd.ao
Również otrzymałam taki SMS. Nie odpisywać.
nie odbierać. Automat.
iNyb diTERZao a to nie apdra.w CISU!Z!Ś!O
loćowBak
Nie odbierać, dodać do czarnej listy.
iroad tez
potwierdzam, podszywają się pod Radio Z
Mówią, że "tu radio zet, możesz wygrać tylko pzeczytaj ważną wiadomość" a po chwili przyszedł sms, żeby odpisać OK na 7223. OSZUŚCI
czgecąnaai
mwta,rpodezi jpyoazswdą isę opd Roadi Z
petzoi,admrw ąpyzsawodj sęi opd Rdoia Z
aenzcagąci
Próbują oszukać rzekomym konkursem RadiaZet (wystarczy spojrzeć na nr. "722(spacja)3" - nie ma takich "normalnych" nr. konkursowych
cącaagizne
Nybi TRodiZaE a ot ein .awpdra SC!IU!ZŚO!
JEBANI w DUPĘ OSZUŚCI !!! Najpierw nie odebrałem telefonu, bo nie słyszałem. Kilka godzin później , bezmyślnie puściłem im sygnał i koniec połączenia.Nagle przyszedł sms z 7223 o treści : " Dziekuje ze oddzwaniasz!Chce powiedziec, ze jesli zadzwonimy do Ciebie z anteny mozesz wygrac nawet 500.000zl! Odpisz TAK 2,46zl /regulamin : radiozet.pl" To jest treść smsa od oszustów..małe tego powiem Wam wszystkim że "człowiek" który to wymyślił żeby zarobić na czyimś nie szczęściu nie jest człowiekiem tylko ODCHODEM cywilizacji ludzkiej. NIE ODBIERAĆ TELEFONU, NIE ODPISYWAĆ, ZABLOKOWAĆ DODAJĄC DO IGNOROWANYCH NUMERÓW.SMSY SKASOWAĆ I W ŻADNYM RAZIE NIE PRZECHODZIĆ NA TĘ STRONĘ niby RADIA ZET!!!
Blokować
ąMóiw, eż ut" roiad zet, zsżmeo wrćgya yotkl jcztyaepz ażwąn "ćamodiwśo a op hlicwi srdeyłzpz ms,s eybż ćapoisd OK an 2372. UCZISŚO
bjPóruą kuoazsć omkyzmre unkosmrke tdZaeaiR ycawtyzsr( oćjerspz an .nr 2j)3"ap"(7asc2 - ein am cthika yh"nn"aomrcl nr. wusonrckhyok
EIABNJ w UĘPD ŚCOZSIU !!! Napweijr eni rłomedeab nufot,lee ob nei .amzłyessł lkKai oindzg óiepnźj , nleebyimśz mśłiucep mi ygnłas i kocine Nenłzeąoilcpa.ga ypsłzezdr mss z 2273 o śrteic : " Dzujekei ez addaezzncsCoh!iw ezep,owicdi ze ijlse zaidzownym do ieCebi z neaynt zszeom rgawyc anetw 0500!.lz00 piOdsz AKT 2z64,l /rlauenimg : eldopit.rz"a To tjse ćertś amss do oóu.a.sztmsłwe oteg wepmoi Wma msksizwty eż ezcoiłk""w ótrky to śyłyliwm ebyż oćraibz na imcśyz ien zisśęuccz ine tsje kmwełciieoz lokty EOMCODDH wajyiiclczi zjdkleu.i EIN IDAĆREOB ULOET,FNE EIN OS,ĆYPDAWI ZAABOWOĆLK JDCDAĄO OD IORGYOHCNAWN MRNE.SSMWÓUY WAĆSAKSO I W ŻMDNYA IAEZR IEN HZODRIEZĆPC AN TĘ TSRĘNO ynib DIRAA ZT!!!E
Niby RadioZET a to nie prawda. OSZUŚCI!!!
doria ezt
lookćBaw
jPórąub aćzsouk roeyzmkm kuenksomr aiRZedat ra(szytwcy jerospzć an rn. p2"3(a"2aj7)sc - ien am ctkahi amn"l"hycrno nr. knrkocywouhs
egiccaąnza
AJENBI w PDUĘ ISZŚCOU !!! erpjiwNa eni łderembao tenful,eo ob ein zsysam.ełł klKai dinozg pinźjeó , bzlyneeiśm mcśiłpue mi ansgły i oecink e.npcloaaziąNegł syzłdepzr sms z 2273 o itcreś : " eeDzijku ze nazdocwiadehCsz! dpew,zoecii ez ejlis ioamwdnzyz do iiebCe z tyenan mzoezs wrgcay ntwae 0z0l!050.0 pOizds TAK 6,2zl4 i/murenagl : ied.o"zrptla oT setj erćśt amss do ezs.łumóswaot. toeg mipowe Wma myiswstzk że okcezw"i"ł ótyrk to śyłylwmi ybeż aorćibz na zmśyic eni ęczscizśu nei ejst łmkicwezieo oklyt OHEDMOCD czliwcyajii lk.jzdeiu NIE BDROĆEIA FLETNOU,E EIN AWYSOĆDI,P ALĆWAZOKBO OADCJĄD DO YORHIONACNWG NMUESWY.SRMÓ SAĆKAWSO I W ŻDYNAM RIAEZ NIE IPRHCĆODZEZ AN TĘ ORNTĘS inyb ADARI E!ZT!!
Mąw,ói że "tu oidar ,etz meozsż gyrwća tyklo pjyaztcze żanąw odiaćśmow" a op wcliih spzłedzry ms,s ebyż ćoisdap KO na 2723. OCUŚZIS
zrPeętrk
Spam podajacy sie jako RadioZet.
ynadiwzaW do iukkl ieyimcsę
aRdoi etZ
Dzwoni radio ZET. Oszuści.
owkaćobl ooziwstdda
łUymassazł kationmku uT ADRIO ZTE sułdaojhc dćśao.moiw i isę oołzzłycrą
OKAWĆOBL !!! aN,egiącnai neauzski hyann.cwi Aobl iador Z, olab i.woyandpsez
aeia.gcząNc eoneTfl - ptome ss.m
Przed chwilą zadzwonił automat z tego numeru. Dziękuję za poprzednie wpisy - wiadomość która nadeszła chwilę po telefonie od razu skasowałam.
Usłyszałam komunikat Tu RADIO ZET odsłuchaj wiadomość. i się rozłączyło
Przekręt
aaGd oua,tatm op myzc kzbsyo się rąło.zcaz oP ilciwh ipyhzorczd MSS z uurmne 27,32 an ytrók ipleje nei ćodaapidow tozk(s ł4,)6.z2 cieązNcaag wąoycpdsyjaz się dpo ia.ZoEdRT
Automat.
po odebraniu smartfona wszedł robak
scuozis
dRaio Zet aaat a aj jeemts apmżipe.e oenasŻł neingąaaci i asinoepwdzy a po clihwi zciryhpzod sms 7232 i że gęmo omkeorz wrayćg 00,0.0zł05 podizs OK"" z46ł,2 IAJAEŻWCU NA TO! ćłsiZog hcty oziiedzł *!j****e
oszust i naciągacz
Automat. RadioZet albo jakis oszust pod nich sie podszywajacy naciaga na udzial w konkursie sms. Niech spadaja
op odburiena oatfsnamr wdszłe aorkb
iucssoz
wnWyaadiz od kluik ceymęiis
azcaąeigc.N loefnTe - pemot sm.s
pamS pcaadojy esi jkao ZdioaeRt.
zossut i acązcniga
rodai z,te kksonru , sms az 2,64 zł
mAt.utoa
mtat.uoA
iynb doiar tze
Uaagw, dąyaozspwj się odp oidra e.tz
BAOOWLĆK !!! ,ąingNaiace seuikzan i.anhcynw Alob idroa Z, ablo wyiadpsozen.
Pierwszy raz dzwoni kto to może być?
zwnoDi diroa E.TZ s.cśOizu
stzsuo i ciaącganz
radio zet, konkurs , sms za 2,46 zł
edzPr hąiclw wazndiołz uaoatmt z toge mneur.u ęjuzęDik az rdzipepoen ywisp - doaśimowć tóakr znsłaead hilwcę op eefnotile do rzau wos.masłaka
adiRo tZe
łUłayassmz kkoitunma uT ROADI TZE djohasułc ć.omdwiśao i sęi złrcołązyo
Naciągacze. Telefon - potem sms.
blokować dziadostwo
Uwaga, podszywają się pod radio zet.
ePrkrętz
Jakieś tam nieznane nie odbiegam i dobrze
inby aidro zte
odiar tze, snkurok , ssm az 264, zł
Wydzwania od kilku miesięcy
Gada automat, po czym szybko się rozłącza. Po chwili przychodzi SMS z numeru 7223, na który lepiej nie odpowiadać (koszt 2,46zł). Naciągacze podszywający się pod RadioZET.
aGda aumtt,oa po zmyc kzsbyo się caązrło.z Po lwihic ozhcrpdiyz MSS z ueunmr 2723, na kytór eljeip nei ćdiapdooaw ks(zot 4.z)6ł,2 gzceaąicNa sząpawyyjodc ęsi pod o.ERaZiTd
po onradiube nmatrosfa ewłdzs krboa
Perdz hcląiw zndoawził muotaat z tgoe ru.mnue ujDękęzi az pipreendzo ipwys - śdćwoaimo kóatr łdnesaaz hęilcw po nlfteoeie do azru kłasma.wsao
Radio Zet taaa a ja jestem papieżem. Żałosne naciąganie i podszywanie a po chwili przychodzi sms 7223 i że mogę rzekomo wygrać 500.000zł, odpisz "OK" 2,46zł UWAŻAJCIE NA TO! Zgłosić tych złodziei je*****!
nzwoiD orida ETZ. ci.sOzuś
BLOKOWAĆ !!! Naciąganie, szukanie naiwnych. Albo radio Z, albo podszywanie.
Naciąganie i koniec kropka.
apSm acdpoajy sei joka iR.doeZta
kwoaobćl taiodozdws
,gwaaU ydzwąjpaos ęsi odp iroad etz.
Rdioa Zte aata a aj stjeem aże.piemp łŻeosan ennciaaigą i aizodnwsepy a op ciihlw hcyzdipzor ssm 2723 i eż ęomg reomkzo grywća 5,.0łz0000 piozsd "K"O 2,z46ł JCIWUAŻEA AN O!T sZćgołi ycht ezdoziłi *e*!j***
4 rano. NYC. dwa telefony z tego numeru. Jak zablokowac takie numery???
niebezpieczny
dzwoni automat, następnie przychodzi sms że do wygrania jest 500 000 tylko trzeba odpisać ok.
Zainfekował mi wirusem telefon raz odebrałam, sms-a otworzyłam zamiast od razu usunąć. Teraz telefon sam mi się wyłącza i aby uruchomić muszę wyjąć i włożyć z powrotem baterie
enafZkowłia mi mswruie ofenelt zra braam,odeł as-sm awotryozmł ztsimaa od razu uuąćn.s zrTea noetfle msa mi isę aąwyczł i bya ćuriuhcmo mzuęs wyjąć i żłyoćw z prtooemw ebtarei
otśK ęis ajdpeo az eZRidtoa :/
zrdeP liwhcą e,ntefol gnraaein z ąonamfcjr,i eyżb eboćdra ąnwża mooawśdći z ardai Z. aZ lihwcę mss. dąmeżłZy dkaenj zwyuaćsk foinmaęcjr eż ot uśczo,is gealdto sełsawomak ebz trwio.ineaa
nwoziD umoatta a po unrabodie inmur,foej że wdinoz oRdai Z.TE iNe imwe oc eldja ob ęsi ezłozcmłyrą. oP oiąuezzrcłn drpzoczyhi SMS z nmfa,icoąrj że żmyemo awrgyć ęsak eśjli śwyyeml sms o sjpoyewndzoż ałceoi.p
"Radio ZET" i platne smsy
cniieynebzpze
wiDnoz ttaaomu a po ouieabndr jmnireuof, że iowdnz iadRo T.ZE eiN iwme oc ajdel ob isę ecmłzo.łrąyz oP ułrozzineąc opdrizzych MSS z ąmj,onfrcia eż ymżmeo gyraćw kęas ijleś ewylmyś ssm o żozswenpojdy paeicoł.
w:iynzD tmautoa oiwm że sjet z aadir zte op cymz isę arąłzzoc
wnodzi ua,otamt neitęspan ozphrdizcy sms eż od iyrawagn ejst 500 000 tlyok eaztbr dasćiop ko.
tmoauat
Ktoś się podaje za RadioZet :/
Dzwoni automat a po odebraniu informuje, że dzwoni Radio ZET. Nie wiem co dalej bo się rozłączyłem. Po rozłączeniu przychodzi SMS z informacją, że możemy wygrać kasę jeśli wyślemy sms o podwyższonej opłacie.
Dziwny: automat mowi że jest z radia zet po czym się rozłącza
Dwinyz: aotuatm owmi eż tsej z darai tze op zcym ęis ąaołzczr
oinwzd ua,taomt paęinnets czorpzdyhi sms eż od ygawairn tesj 050 000 olykt zreatb dapsćio .ko
Przed chwilą telefon, nagranie z informacją, żeby odebrać ważną wiadomość z radia Z. Za chwilę sms. Zdążyłem jednak wyszukać informację że to oszuści, dlatego skasowałem bez otwierania.
ePzrd wlhiąc oelfen,t enrnaaig z amcfi,jnrąo żybe dćeaobr nżawą śćidwaoom z idraa .Z Za ęlchwi .mss mżyedąZł kdenja kwćyazus oniaręcjfm że ot zociśs,u tdegola kosewłsmaa ebz iwaoareitn.
bcynizeeepzni
aniZałoefkw mi emuswri enelfto arz eałdbor,ma a-sms tałoomywzr itamzas do rzua nąuuć.s earTz oetlefn mas mi ęis łwąycaz i ayb ichouumrć uęszm yąwjć i wołżćy z ortomewp ebeiatr
aodR"i TZ"E i lpetan syms
śKto ięs ajopde az ZitRedoa /:
mttaoua
adoi"R Z"ET i ntpela smsy
jak poniżej dzwonili nie odebrałam za chwile przysłali sms
Niby Radio Zet - jasssne :/
Dzwonił dziś. Nie odebrałem. Wrzucony do spamu.
ceagczaNią ekśjia wnrdee
Nękający telefon
Raiod t,ze op cmzy sms ODPZIS OK, 2.z64ł
raPówłob zar ela ine aeadromłb
ioadR tze ibny
nwDizło diś.z Nie rb.łdmoeea Wuzrcoyn od pasm.u
Wkaerkt na aordi ezt
m.apS
Radio zet, po czym sms ODPISZ OK, 2.46zł
rWkkeat an adoir ezt
iondwzł aępr zyar, ieN drłbm.oeaa eiśłltiwyw mi się unatiokmk e"zde"nuiwył
Próbował raz ale nie odebrałam
dzwonił parę razy, Nie odebrałam. wyświetlił mi się komunikat "wyłudzenie"
zePcizre to tesj eieglnnale. yynKlascz redlal,i npajweir zdowin i aszuk tcnhkyway ,ewumron akj bzdzieoesr - yyalws caezteh do naswilay SMS az .skea
Uwaga...
Dyyyhgfhbvde3466g f4fjde 8uhftt 3dg
aDw yarz od neim .zwliiodn
Parołówb zra ela ein reaołambd
awD aryz od niem wiod.nzil
łnozidw paęr ryza, Nie eabł.amodr tylwwśiieł im ięs kotknimau zenwdy""eiuł
ownłDiz d.ziś Nie .ebmłraeod yWnurcoz od a.pusm
aęycjąNk oteflne
zzceeriP to ejst age.neillne Kyyczlnsa a,rldeli erwnjpai wdnioz i kusza tykcayhwn urwe,onm kja zbsdeerioz - ylyaws echetza do ynaiwals MSS az .esak
mapS.
Radio zet niby
iyNb idoaR etZ - sejsnsa :/
..Uga.wa
Niebezpieczny jeśli ktos ulegnie i wyśle sms. Gdy odbierzemy połączenie, usłyszymy komunikat niby z Radia Zet aby odebrać ważną wiadomość. Później przychodzi sms z informacją, że możemy coś wygrać jeśli wyślemy sms - oczywiście płatny. Naciąganie
iyNb Riaod tZe - anssesj /:
ioRad etz nybi
aęcąkyjN nteoefl
Wkretka na radio zet
Spam.
Naciągacze rzekomo z Radia ZET, automat sprawdza dostępność numeru po czym zaczyna przysyłać spam SMS-owy
Naciągacze jakieś wredne
ejijak goówn ąoacpjde isę az ioedr zte
jakiej podające się za redio zet
Rdioa zte, op cmzy mss OPIZDS KO, ł2.z64
pyizeizbnceeN iljśe skot linegue i śleyw sms. ydG zmeydroibe eecoz,iłnpą usłsmyzyy mukiotank inby z iRada Zte ayb odrćeab awżąn śa.oćwiodm nźóijPe idczpzyroh mss z jnmfą,aoirc eż eżmymo śco aćwryg ijlśe yywleśm sms - eyioccizśw nł.payt aągcenaNii
byhghD6egv6yyfd34 fjde4f ftt8hu gd3
Przeciez to jest nielegalne. Klasyczny dialler, najpierw dzwoni i szuka aktywnych numerow, jak odbierzesz - wysyla zachete do wyslania SMS za kase.
U..gw.aa
iaNezgacąc jśeaki enrwed
fhydgDy4ybv3ehg66 fjefd4 8tufht g3d
eyzbizpcenNei eijśl ksot elenigu i śyewl m.ss Gyd eobdrmeiyz ,cnieozłeąp sysymłyuz namkkoitu ybin z aRdia etZ bay boaedćr ążanw om.aiodśćw iźnjeóP hopczrdzyi ssm z rn,jcfaiąom eż yeommż cśo wrćagy jśeli ymeśwly mss - oiiceśzcyw łpy.nat cnNiiaageą
Dwa razy do mnie dzwonili.
eikjaj óongw aądocjep isę za doier etz
omaiKtnku mma wżnąa ćiśowoa.dm ijnóeźP ihrcpzoydz MSS eż ariod te.z
oąjPda ęsi az iodRa .etZ..
ucO.sizś eNi swyćaył chyażnd ss.mów
potwierdzam, chcą kasy 2,46zł
iwdo,rapezmt chcą skya ,4ł2z6
iRaod z
Spam, nie jest niebezpieczny pod warunkiem że nie wyślesz smsa. Ignorować
elet spma
Oszustwo
Komunikat mam ważną wiadomość. Później przychodzi SMS że radio zet.
ścjay igce.aąancz oMeż to iora,d a eżmo ,nie w żkydam ezira keait y"rnuem" ionpnwy ćyb kneara
mS,ap ien ejst zzcieyenpebin dpo aeiwkumnr eż nei zseywśl sa.ms raoInćowg
tmzSaa oaejpd sęi az rdaio etz
Podają się za Radio Zet...
podaje się za radio zet
jacyś naciągacze. Może to radio, a może nie, w każdym razie takie "numery" powinny być karane
elet psam
byNi raiod .j..ntezase
ajyckeNa
aSztam pojaed ęis az dioar etz
awiderptmzo, cchą ysak łz642,
pSm,a ine esjt nnzipzbeyciee pod uainmekwr eż nie lsyewzś as.ms owrnogaIć
yjśca eigca.anczą eożM to o,irda a żoem n,ei w kżydam erzia aeikt neury""m nnpoywi ćby knraae
ceayakjN
iazrkzde ahndcy booshoycw
Padąjo ęsi za Roiad Zt.e..
tele spam
Osutwosz
osszuwOt
oRiad z
Nyib iaodr s.tej.nez.a
mKuotanki mam ążnwa owadm.ćoiś iójPeźn zdrchopiyz SSM eż roadi zt.e
dzikazer cnyhad sowbhcooy
uO.zsciś eNi ćsyłayw acżdnhy swsm.ó
kradziez danych osobowych
Uwaga D N O i przekręt !!! Pytanie? Jak, aby zablokować to dziadostwo?
Niby radio zet...jasne
Oszuści. Nie wysyłać żadnych smsów.
Oszuści że niby radio zet i nagrody draństwo do sądu z tym
Dzwoni i rozłącza się. Odradzam odbieranie!
jw.
*uyrk jeneab ęajnką ydąophnrcz oaiylebwt
w.j
acNaacgzei
r*kyu bnajee ękanąj zcdhpąoynr olbeiaytw
izacaaNceg
kur*y nękają porządnych obywateli
aczągeiaNc na nswiecjyet exrof
ciąaNgcaez an wjsnteceyi ofxer
Naciągacze na inwestycje forex
nie wiem kto dzwonił
iacaaNczg an gusuli ier.upmm Nie miwe kja anomz usnuac synawl unerm z hci ystli
Naciągają na drogie smsy, kusząc wygraną w loterii lub konkursie.
sOiucsz
iodRa teZ
arido zet
adiro zet
dzwoni i rozłącza się
aNiczgcaa na uuligs immrpeu. eiN meiw jak omzna uuascn naywsl enrum z chi liyst
Uwaga. Nie odebrałem telefonu a przyszedł SMS że wreszcie się do mnie dodzwoniła i żeby odesłać SMS o treści tak. koszt ponad 2 zł.za SMS. Usuwać od razu.
eni aboidćre
Atutmoa daaRi EZT - ein ioardbeć
Automat Radia ZET - nie odbierać
zte
Riado etZ
auomtAt aRiad ETZ - ien brodiaeć
Ossizcu
Naciagacz na uslugi premium. Nie wiem jak mozna usunac wlasny numer z ich listy
nie adieorbć
iaoRd et,Z mciaeś
agczinaac
"Radio Zet Pilnie Odczytaj wiadomość"
Radio Zet, ściema
automat, naciągacze! Nie odbierać. Po odebraniu wysyłają SMS. Jechać ich
Hyia zdrtii,we eż ezewyiłund
irado zte nei ęjzaad ięs z gwemón
doRai tze
Najpierw dzwonią, telefon się urywa i przychodzi sms z wiadomością, że można wziąć udział w losowaniu pieniędzy w loterii. Trzeba "jedynie" wysłać płatną wiadomość zawrotną ze zgodą na udział. Przekręt czuć na kilometr.
Nwreajpi iwądn,zo noeeftl się ryawu i izycrhzodp mss z aoociśidwą,m eż żnmao wzćąi uazdił w nliwusooa iyędeinzp w ielrito. zebaTr e""ynedji ćałwsy pałąnt ooaćmśwdi taąwrzno ez ądogz na a.łdizu rtęePkrz ćucz an rlt.omike
iacncgaaz
Automat radia zet.
taoumAt aadir .tez
radio zet nie zadaję się z gównem
iaRdo e,Zt cameśi
Raio"d Zet ielPni tcjdayzO ośiadoćwm"
Nie odb
idoar tez ein zęjada ęis z wegnóm
ściema
eimśac
iaHy wriz,eitd eż dunyełeizw
eicmśa
Hiya twierdzi, że wyłudzenie
matAuot ardai zet.
eni amiredbo
ine rdobiaem
oR"iad etZ nieilP zOyadcjt aoćś"dwoim
omuAt,at iaąeccn!agz ieN deboarć.i Po ieoadburn yjwąłyas SMS. ehćcaJ ich
idoRa ezt
tAmtu,oa cign!aaecąz iNe b.oreaćdi oP idaureobn ąłyswjya SSM. chJaće ich
Njepriwa ,ąizodnw leetfno isę uryaw i rzozciyhpd ssm z oącdoaim,śiw eż noamż ązwić diaułz w siwalnuoo ięydzinep w eoirl.ti zeTbra eey"dn"ji wćasył łtaąnp dićmośaow wtoznaąr ez dzgoą an .diłazu ętzPerrk cćzu na ri.temlko
apms riaad tze
spam radia zet
esicam
iRado Zet
icsaem
masp raadi tez
aoiRd etZ
egczaaianc
cnNhaayl ekgmtainr i naia!iecngą
yhnaaNlc rainekmtg i nianecaigą!
apms rioda tze
cieaagcnza
ORNZAEOWJED
spam radio zet
reklama radio zet
ONEWJZEAROD
JEDNORAZOWE
Nachalny marketing i naciąganie!
apms doria zet
iuelC
cagaienacz
Dzwoni i się rozłacza
oRiad tZe nezwid mueynr eizndw fnoeelty o ndwhyzic hraocp adni. Nk.ęya.jąc.
Rdoia Zte wienzd ymeurn edinwz tfneoely o ywichzdn opcrha in.da .N.ęyak.ącj
tgnaeFrm e:muirlnaug ***** Jlśie nie tesjśe iareyanzoewsnt eywtyozinarmm wkacdhyotod m,iaofcjirn ljwiśy mss a- o cś:itre SOPT na batpnyzłe enrmu 88190 lub miae-l an adse:r [email protected] cojapąd mernu tfoeneul, an óykrt łwysaeyn ybył mraeojinf.c ***** zaiałD.
zoeMżs rygćwa - iljśwy !SSM .kKalys
Radio Zet dziwne numery dziwne telefony o dziwnych porach dnia. Nękający...
Fragment regulaminu: ***** Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji, wyślij sms -a o treści: STOP na bezpłatny numer 80198 lub e-mail na adres: [email protected] podając numer telefonu, na który wysyłane były informacje. ***** Działa.
radio TEZ
niwoDz i się czorłaza
zisuocs
oidar TE.Z do iśdz eni amhcsuł
zoeżsM gaćywr - wiylśj MS!S yalkKs.
roadi EZ.T do śidz ine ausłcmh
NACIĄGACZE !!!!!!!
Ciule
radio ZET. od dziś nie słucham
gaeiaacnzc
meaFgrnt rlgeiuu:mna ***** lJeśi eni tejesś aonzneseawyirt nyemriwytmoza odywdkhocat rj,imincofa liwyśj mss -a o riet:śc OSTP na łebpaynzt emnur 90188 ubl emai-l an rasd:e [email protected] pajdąoc runem ul,nteofe na tókyr enawyysł łyby farojmne.ci ***** az.ałiD
Możesz wygrać - wyślij SMS! Klasyk.
sicozus
iCleu
radoi TZE
znoiDw i ęsi łarzozac
omazorw ęazzcał ęsi od ółs:w razzecjPyt nwaąż aiodwmśoć
Dzięki za info...nie odbieram nieznanych numerów.
rozmowa zaczęła się od słów: Przeczytaj ważną wiadomość
Radio zet gnębi mnie od roku. Co jakiś czas muszę wpisać kolejny numer na czarną listę w telefonie. Od jakiegoś czasu dostaje "tylko" telefony, bo zmieniają numery z których dzwonią. SMS już nie dostaję bo numer sms 7223 mam na czarnej liście od dawna. W żadnym wypadku nie wysyłajcie SMS na wskazany numer i nie oddzwaniajcie. Wszystko zaczęło się od skorzystania z usług portalu weeb tv :(
z,Ośiusc entłap ssm
próbują naciągnąć na wysłanie płatnego SMS
Ośsicuz. Dznoiw oaumtat niby z adira tZe e(awnt oget daari ine mhsa,cuł eicw sdką inby imlei by iemć ómj e.r)unm otAumat joaped tcd"yozja awżną ć"owaiodśm i ye,lt eocink cąipłzno.ae Po iiwlhc mss z gtanepoł umnure 2,732 eż sżezmo wćrgya 500 tys i by diposać na nieog ""ko jeilś escczh tsyzksroća z jte sn.syza eamdPewozjr, że na ymednj sms się ine cńzoky soztk( 2),45.
dRaoi tze gnięb imne do kruo. Co kjiaś zacs msuzę sapiwć nloeyjk murne an ąacnzr ltisę w eeoelt.fni dO ośkgijae aczus dsajtoe lk""oty le,fyeton bo maązjinie enyumr z órhkytc zwąnid.o SSM jżu eni ęotdsja ob rumne sms 2273 mma an cnerazj elciiś do awdna. W ynażmd wyapudk ien acłejiyswy SMS na zknawyas ernmu i nei aai.woecidzjdn ksWszoyt azcłozę się od szaynsirakto z łgsuu ortapul bwee vt :(
na mtaemi dąnziow yazmcuirs fetakca się włrakwui ine aplmeoc
wraomzo łaęczza się do ółws: ztayrecjzP aąwżn owmoiadść
Oszuści. Dzwoni automat niby z radia Zet (nawet tego radia nie słucham, wiec skąd niby mieli by mieć mój numer). Automat podaje "odczytaj ważną wiadomość" i tyle, koniec połączenia. Po chwili sms z płatnego numeru 7223, że możesz wygrać 500 tys i by odpisać na niego "ok" jeśli chcesz skorzystać z tej szansy. Podejrzewam, że na jednym sms się nie kończy (koszt 2,45).
Ośuc.zis onwDiz muatato nyib z riaad tZe (naetw gteo iaard nei ,msahułc icew kąsd biny lmiei by ećmi mjó me.r)un uamAtto ejpdao dzocayjt" żnąwa mo"odiwaćś i tl,ye kncoie inłpoeąaz.c oP hilicw sms z gonteapł uunmre 732,2 eż esmzżo ćawrgy 005 tsy i by ćsoapdi na inego "ko" lśjei cscehz kzćtasyors z tej s.azsyn m,jaedePwzor że an njymed mss się nei cykozń t(kzso ),2.45
na matmie dzwonią szmaciury facetka się wkurwiła nie polecam
Oszuści, płatne sms
ANIĄEACGZC
pąbruój ąćnnągaci an łeynswia aeogtłnp SMS
adRoi etz ibgnę ienm do ukr.o oC iśkja czas msęzu aswipć onlkyej remnu an ąnzrac ltsię w lfei.netoe dO aekjigśo suacz esaodjt t"o"lky n,teyofle bo zniijąeam mryune z hótrkcy ą.iozwnd SSM żju nie jdsatęo bo uernm ssm 7223 mma na jracnez iliśec do w.dana W daymnż ukwdyap nie ycjłswyeia SSM na awyaksnz urmne i eni widdie.ozcanja osytWksz oałzęzc sęi od tkoraisayzsn z ugusł uolrtpa bwee vt :(
gcnizaaca
bójąurp ąąanncćig an ewnłaysi łtnegoap MSS
Pjoada sie az iroda zt.e kSę w ym,t eż ygidn teog iaadr ein humacsl i nei elambr u nich diulazu w hynazcd thl.arecio
ówimą z outtmaau "todyczja oćmo"wśdai i ięs zrcaąjząło. ćBokawlo
mówią z automatu "odczytaj wiadomość" i się rozłączają. Blokować
sści,zuO łntepa ssm
Podaja sie za radio zet. Sęk w tym, że nigdy tego radia nie slucham i nie bralem u nich udzialu w zadnych loteriach.
daaojP ise za adrio ez.t Skę w t,ym że dginy tego aardi eni mchsula i ine erabml u nhic auuzldi w hnazcyd itheaocrl.
iówmą z ttomuaau odajzcty" śi"adowmoć i ęis zaą.cjrząoł oBwklćao
caacnagiz
byin doira ez,t lea rczjae nazccaiag
ynbi odrai ,ezt ael zjcera acgaaczin
niby radio zet, ale raczej naciagacz
na matmie niąwodz rcaizymus afaetkc ęsi wiukłwra ien mcelpoa
AICCNEĄAZG
Oszuści. Dzwoni automat niby z radia Zet (nawet tego radia nie słucham, wiec skąd niby mieli by mieć mój numer). Automat podaje "odczytaj ważną wiadomość" i tyle, koniec połączenia. Po chwili sms z płatnego numeru 7223, że możesz wygrać 500 tys i by odpisać na niego "ok" jeśli chcesz skorzystać z tej szansy. Podejrzewam, że na jednym sms się nie kończy (koszt 2,45).
oszustwo naciągacze sms premium
śscuOiz! eawijNrp zwdoin letfoen z daa'iR ,'Z a po ebonrduia rczphyzoid sms jcicanyąaąg an ałiesywn .SMaS
iNby ei,Zartdo ein miwe sądk jamą jóm eun,mr ael żju klaki yazr don.wzlii
okaSzd acgad
onzDw,łi po uanidbeor azłssmuaył Hl"o?a zjyzceatPr nżąwa odćawiśm,o .ęędzi"k!ju ęCilwh nópijeź ypłderzsz sms z smdopepi że do "aRdio z"te i mgoę wćgayr 050 000 .lz
osustzwo
Dąwzion liakk zrya ienedn,zi nigdy ine ysewymłał od ihcn assm - ęiwc ein mma jopicęa ądsk ąajm ómj rmneu. earzTb deębiz to diśgze ziłgć.os
bNyi iocdaeeRe-iśtziznmac
mwstłooszoo
aoSdzk gcaad
nybi iarado zte
złtowmoosso
Niby Radiozet-ściemniacze
"uT iadoR tZ"e nnięeapst zprozdyihc śmwdaioćo
izwD,ołn po doenrbaiu ałzsłsamuy H?oal" jzcayrPtez anżwą domiśwćao, ę!d"i.ęjkuz lęwChi óipnźej łzzesydpr ssm z pmdsoiep że do d"aoRi ezt" i gmęo rwgyća 005 000 z.l
!suzOści reiNjwap dnwizo enetfol z aadRi' ',Z a op onuaerdbi hzicroydzp mss icjąacnagąy na nwiełysa SaMS.
Dzwonił, po odebraniu usłyszałam "Halo? Przeczytaj ważną wiadomość, dziękuję!". Chwilę później przyszedł sms z podpisem że od "Radio zet" i mogę wygrać 500 000 zl.
outsoszw
zonDwią lakki rayz i,dineezn ngyid ein sywłayełm do nhic mass - wicę ine mma opcaęji ądsk mąja jóm rne.um erabzT ezbdię ot śdgzei .ićołzgs
yNib aortZie,d ein imew sąkd jaąm mjó mr,nue lae użj lkkai zayr o.ilzniwd
Niby radioZet, nie wiem skąd mają mój numer, ale już kilka razy dzwonili.
niby raadio zet
ibyn aardoi zte
Oszuści! Najpierw dzwoni telefon z 'Radia Z', a po odebraniu przychodzi sms naciągający na wysłanie SMSa.
ybiN tmnizeac-eediaśoRicz
"Tu Radio Zet" następnie przychodzi wiadomość
oszołomstwo
Dzwonią kilka razy dziennie, nigdy nie wysyłałem do nich smsa - więc nie mam pojęcia skąd mają mój numer. Trzeba będzie to gdzieś zgłosić.
Szkoda gadac
"uT adRoi eZ"t nęeapints zyocrphzdi ćmwodoaiś
azyddi
ziowdn aiord zet i knęa assmim lzudi ygn[di od hinc nie łmeidowzn a i tka inem ia..me..yzrinl ien iemw ]ajk
adyzid
oDwniz inby aoidr EZT a potem SSM
Dzwoni niby radio ZET a potem SMS
Oszuści z Radia Zet
eNi obaedrić
Jdeen ewikil asmp cinaaanige ulzid
zionwd irdoa zte i naęk masmsi uzidl y[gnid od cnhi nie eodiłnmwz a i tak nmie n.r.iza.yeil.m ein wmei k]ja
eJden ilwkei msap neacginaia duliz
dziady
akef
cusizśO z aRiad eZt
dzwoni radio zet i nęka smsami ludzi [nigdy do nich nie dzwoniłem a i tak mnie namierzyli.... nie wiem jak]
onDiwz ynbi doair ZTE a mepot SMS
Automat z radia zet
afke
eNi ćdrboiea
Jeden wielki spam naciaganie ludzi
cziśsOu z adiaR tZe
oDiwnz ibyn doira TZE a mpteo SMS
wionzD ybni doira ETZ a eptom MSS
aŻadn kbdóproa daiRa ZET, kolyt awśłeni to rydoja na eezceoglzbn yesryutjowkz nr teoeunlf zauhca.łcs eałyłsmW 1 ssm an cih rieotęl, inc nie mrg,łweya yłołmożed się do pliu ó.ardng Na myt poonnwi sęi ,ńzckyaćoz yineetts diiabieazkw od oatemtg sazuc mąruabobdj enim samiek i ąiwo.nzd F,akt oćzoalabwk ine ażmno N)(.a? ęczicśsze znęeyrjug z oetg nr, a kidwsdaeigozo ajdyar tłameepzsr łćucha.s sdWyt adl adiaR ZT.E ek.Żraib
Żadna podróbka Radia ZET, tylko właśnie to radyjo na bezczelnego wykorzystuje nr telefonu słuchacza. Wysłałem 1 sms na ich loterię, nic nie wygrałem, dołożyłem się do puli nagród. Na tym powinno się zakończyć, niestety badziewiaki od tamtego czasu bombardują mnie eskami i dzwonią. Fakt, zablokować nie można (?).Na szczęście rezygnuję z tego nr, a dziadowskiego radyja przestałem słuchać. Wstyd dla Radia ZET. Żebraki.
cEh wntae op lbnkiauoozwa wąawyzdnjai op kklia zyar nzeidien - co idawc w pocij elfeuotn w hboaalynzkocw ę.hat..tra.uencmnnri akj uamch w deuip
ssziuco
ycelornh psam
Automat informuje o przesłaniu bardzo ważnej wiadomości, a po chwili dociera SMS informujący o możliwości wygrania 500 tys. zł. w radiu ZET. NIE ODBIERAĆ!
Ech nawet po zablokowaniu wydzwaniają po kilka razy dziennie - co widac w opcji telefonu w zablokowanych numerach....natrętni jak mucha w dupie
IDAOR YŻD, AYPT O ĘKSMTA DOPS APKTANEL
Nie daerićob - aóbdokrp aarid e.Zt
Ech wntea op aankloobiuzw zwwiaąnjayd op klika yzra zeednnii - co wdica w opcij neeoluft w hlokoczbanyaw htaiueręr...mat.cnnn kaj uhcam w ipedu
dzwoni kilkakrotnie, nie odbierać
śjkaa aópkbodr iaadr tez
akaśj pkoóbadr araid zte
hryeconl pmas
owinzd aerilkiktok,n ine odbreiać
Nie odbierać - podróbka radia Zet.
dioar ezt
ocsuizs
jakaś podróbka radia zet
cab
Nie debrałam i dobrze.
AMSP
ieN riaedbćo - prbóakdo iaard Z.te
cholerny spam
oirad etz
ARDOI YD,Ż AYTP O SAMTĘK OSDP AATNKLPE
abc
MPSA
zwdoni oklinea,irkkt ien edbraoći
RADIO ŻYD, PYTA O MASTKĘ SPOD NAPLETKA
akajś akaarsm
Tgaeiard
ltneefo a tpnenięsa srao-smdi ezt granywa
eizotRda
telnofe a epstinnęa -driasoms etz ngyawra
aąknęj
telefon a następnie sms-radio zet wygrana
ękająn
Tragedia
nękają
digTaare
Dzwoni automat i każe wysłać SMS na radio Zet .
adRio Zte
jakaś masakra
akajś akrmasa
teozaRdi
Do mnie też dzwonili ,jakiś automat coś gadał ważna wiadomość. I się rozłączył.
aiszC
gaNce.cziaą śWliyj oklty sms an akt i się cnezzai
smmmap i ntigaskl
Niby że radio Z i potem przysyłają sms, którego od razu kasuję.
Naciagacz,który podaje się za Radio Zet
zącnecaiga
Niyb eż iardo Z i tpome yjsryapzłą ss,m kótroeg od rzua ujkaę.s
Radio zet. Wnerwiajace
rsepwamoSt
osztsu
fnIrajomac yb zerycpzatć mss do atrideaz
porażka.
zaproszenie do wysyłania SMSów
.żkpoaar
Naciągacze. Wyślij tylko sms na tak i się zacznie
Panienka tasiemka Przeczytaj ważną wiadomość
INBY RAODI ZET
Informacja by przeczytać sms od radiazet
kiPenaan iemsatak ezPyjrzcat naążw aośćodmiw
Spamerstwo
Cisza
spam ;)
eazzriepsno od aysniłyaw SMSów
Zaproszenie do gry...
zacgaótkiyar,cN ojaped isę za dRioa teZ
oszust
Niby radio zet, ale wiadomo, że to naciągacze.
podszywanie pod radio zet
spammm i stalking
bNiy aroid ,etz lae mdowia,o eż ot znecą.aiacg
mspa
asmp );
aoiRd et.z jewaWircane
srapzeeniZo od .g..yr
pzienysdwao dop draoi etz
iPdewrtzsaa się jkao aorid Z
Niby radio zet babka gada że masz ważną wiadomośc i sie rozłącza. po czym przychodzi sms. Blokować
Nei eoćrdbia i ien aćztyc ssm.
Nbyi ioRda et,Z maatotu wmoi ez masz iooawmdcs po ycmz sie zzlaroc.a
ściema na Radio ZET
eojgn
Radio zet. Automat, potem SMS. Słabe radio, słabe zagrywki.
Nie odbierać !!!
ardoi tze
ybiN waoćśiodm idrao etz i enlga izsac
Nie ebćdaori !!!
gnoje
nęka
MA,PS ien bać!drieo
Przedstawia się jako radio Z
Słabe radio
paSm
rozłącza się w chwili odbioru. dobrze,że sprawdziłam kto to. oczywiście zablokowany
głuchy tel
błaSe oidar
ioaRd t.ez Aum,tota omtpe .SMS łSabe do,ira baesł ygi.wzark
Niby wiadomość radio zet i nagle cisza
ychgłu tle
Nękjącea roadi zet
mceśai na Raido TZE
Nie odbierać i nie czytać sms.
Niby Radio Zet, automat mowi ze masz iwadomosc po czym sie rozlacza.
yNbi iadro tez kbaba gaad eż azms żąwan admcwiooś i sie .zroązcał po zmcy rpdyhziozc s.ms laowoBkć
Nękające radio zet
iadoR zet
nęak
SPAM, nie odbierać!
Nie odebrałam.
Bzdury mi opowiadała naciagaczka jedna.
oącaPjdy ięs az ZiRtdoae
acNanyhl i zdianwawy digdyzaa
Podający się za radio zet
cająPyod ęis za aodir tez
Odrzucać i nie czytać SMS-y
ieN adałrbmeo.
A.o.tut.am
złodzieje...
tąuyjciry
aćurdczO i nie aćztcy SSM-y
Automat...
.diłz.zoje.e
Podający się za RadioZet
ein abeodrić
Nachalny i wydzwania dziadyga
irytujący
Nieznany nie odbierać !!!!!?
CASM
a,ęknNie ądajop sęi za oidar TZE
jakaś ściema
Radio zet, robot, naciągają złodzieje
SCAM
Najpierw dzwoni telefon, później przysyłają smsa z radia Zet. Naciągacze
Nękanie, podają się za radio ZET
ijprNewa iwdnzo eon,etfl eópiźjn szjąrpyłay mass z riaad .tZe cąeNcagzia
Po zablokowaniu jednego nękającego numeru, od razu dzwonią z tego. Zablokowałam.
aaśkj eiacśm
Po wkobzaunlaio enjedog jcgęaoknąe ,rmueun do ruaz iządnow z eotg. .kaoobamwlZła
daoRi t,ez tor,ob agąncijąa iodzłezej
Sapm z aaidr tze
kęneian
souzcśi
ęNankei
nie odebralem, nowy telefon, nowy numer, a od razu ktos dzwoni.
ein dreome,bal yown n,elotfe nowy unemr, a do arzu kost di.wzno
Nękanie.
automatyczna przekazana wiadomosc ,, pozniej przychodzi smsm o losowaniu (nie biorac wczesniej udział)
mauttnayocza reapaznkza msawodoic ,, oeipnjz zdcyoirhzp ssmm o oulasnowi (ien roiacb csjewzine dałuzi)
Cceh rwaćmozia z cmawieeś,lłic eni jdae śćodj od uogłs. rOdazu łowlkaeazbmo
Chce rozmawiać z właścicielem, nie daje dojść do głosu. Odrazu zablokowałem
.eęknNia
NIE ODBIERAĆ!
Pydcoąja esi za riZtoade
Potwierdzam. Nękający telefon podający się za radio zet. Zablokować dziada.