Numer 703 703 035

warianty zapisu 703 703 035 · 703-703-035 · 703703035 · 703 70 30 35 · 703-70-30-35 · 70 370 30 35 · 70-370-30-35 · 70 3 703 035 · 70-3-703-035 · (0 70) 370 30 35 · (0-70) 370-30-35 · (70) 370 30 35

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (428)

NACIĄGACTWO, NIE MA ŻADNYCH KART NIE WYSYLAC SMSOW ANI NIE WYSYLAC TYM BARDZIEJ PRZELEWOW IM!
6/,94 .in.m. wostszuo od iętopg
eaNaccaizg
śikaJ zindyw mss, ljeepi im ein dop
eaiazgąccN
osłemaDt mss żi zatasło im azapnzynr takra avis i że mam ięs twaknktooasć w cule kioanoand wokinus o dwnyiea kat.yr esetJm itinpeenoelłn ęiwc ot em.żnwoiiel aotłap az inełzceapo .ni4/.m96 To yzwiteosc że to iaąc.zgaecn
"Przyznana została karta Visa dla Ciebie z limitem wypłat 10 tyś zadzwoń pod numerem 703703035 w celu dokończenia wniosku o wydanie karty (4,69zlzmin)" Oszuści!
cyz oumśk doał ęis ćowawatyk ?atęrk
Spam
ucsOsz!i Dtaamslo aoswidocm z 8768,11066 ez altosaz lanzoaoz akrat vs.ai ezadR ine owinczd!
sozuwtso
eMjo cdwndaośeizei z itmy aminrmue jste itkea ez awrspę odarwipz akrrtroapuu ewrojona sjte też gkaars w FK.N dO znepraaźdiki rkou goeeubiłg adcwiiśomo tgeo upyt emtsłdoa bhcay ątisyc
csOzuśi abrizjaaą an dyoznseojpwż łocpeai ałpioz,ceąn ranaimofjc o kjśai cmahilit z rmnuue enefltou WA.E
4,69/ .n..im swsuotoz do ęgopti
Karta kredytowa rozmowa 4.93 za min.
steJ ot ragpu wr.cwopóc,.Kpw.aDońóaPO kaąciWjs etio...mcęn
ouppnoarj erkat z lmetimi 00010 ys.t uaawg iaaczgaenc
weriaP 5 zł za n.im Nei oaa.widzdnć
gcczeąaNai
Przysłali mi SMS z ofertą karty kredytowej na 10 tyś. Ale oczywiście trzeba dodzwonić na numer 703 703 035. (min. prawie 5zł ) Śmierdzi mi to oszustwem.
yemrroacwdig2 / etaarrwki pl do FIRK p.s z ..oo szztoryfK cniski.lWzy ieN am cdzanyh yncdah athcnykw.otok
icaaąNgezc
Przysłali mi SMS z ofertą karty kredytowej na 10 tyś. Ale oczywiście trzeba dodzwonić na numer 703 703 035. (min. prawie 5zł ) Śmierdzi mi to oszustwem.
aizcceaagN
tzwosOus
prawdopodobnie oszuści, pytanie skąd numer mają ?
ysyłjWąa SMSy oującref tak"rę EBZ B"IK, róakt nomża dznzwioać odp mty .rueemmn anpdooiPs wmrdprigyco.ela a rn z eorktóg naysowł MSS ailwwyeśt ęsi jkao aKra"t ".sVia urNme an kaji psąiz tsej ryowyszntyakwy otlyk kaoj oybmlni titenern i eaitk SySM złaahpyc mi rutoer ,akt że astzłpre zaałć.id zCy to rpep,zaydk eż nr w nOrage i sntotaoi SMyS z oybmdnop PSMemA ot n?edśoćioznc
pwaceńkrącogoi,azosntei i edzozjłie
asłąwyjy SMS że eowmawłsoly akręt savi z kłwaedm 00100 .zł WUOSOSTZ
Frajerów szukają , unikać.
Naciągacze na kartę z limitem wypłat. 4,69/min
ojaetDs caielg smys o yyzrazmnnp elimci,i nei ewim skąd aajm nruem
O!suzisc aamDtlos cdawmioos z 618,610768 ze aslzato onzlzaao taakr vs.ai Rezad ein wionz!dc
Prawie 5 zł za min. Nie oddzwaniać.
ągNezaciac na rktaę z miemilt ławpyt. n64i9/m,
EJDPAO IES ZA OOEGMJ EDAORCD NSFAWNIGOEO
ókiliCwhw i atyrk erdowytek
Przysłali mi SMS z ofertą karty kredytowej na 10 tyś. Ale oczywiście trzeba dodzwonić na numer 703 703 035. (min. prawie 5zł )
 Śmierdzi mi to oszustwem.
ąhcc scćiwąn tąrak ywrdk.teoą eni aoiwdćnazd
gawaU gazciąneca i siśozuc ąjpado ęis awczzyjza az abkn
dtdonaSaewr angctawoąci i csioz,śu ylokt itepnya - cchą acdnhy czy nimoilów oenmt az łicpzaeoą?n r"anyzPnaz zotłaas atkar siaV lda eiiebC z etmlmii patwył 01 tśy zzwaodń dpo eeunmmr 000733753 w ucel icakńoondze nowkuis o eydinwa rakyt z,(mł"/4in96) - lboigym pznrnmjaiejy pćais bez ,łódbwę osrko ujż ąiorb .sacm
naerdwtdSao atoncwaącgi i cś,suioz oyktl naetpyi - chąc anyhcd ycz lonóiwmi metno az coepąał?zin yzaanzr"Pn ałsozta tkraa sVia lda ieiebC z lmmeiti pwłyta 01 tśy azdzwńo pod remmnue 337050073 w ucle iaonockńdze ionwsuk o idaeynw yrakt /4n)9(m"z,ł6i - bgmoiyl znypjajrmnie ćsaip zbe dłbęó,w orsok już boąir asm.c
azeąiNacgc na aętrk z tiilemm .ałptwy 9,n/m46i
znazaPy"rn astłoaz tkraa aisV dla biCeie z ilmimet łpatwy 01 śty azońdzw opd mmnereu 337507300 w ulec oińaoknedzc wukisno o wanyied ykrta ,z6()in"l9zm4 Ouzśsc!i
mSpa
MAIEŚC! ENI ELIWAJYCYS AZ INC DANYŻCH EIIZEDPNY !MI
pourapojn rktea z imlitme 10000 t.ys ugwaa cznacgaeai
mapS
Dołmesat mss żi atszało mi raznyapnz akrta iavs i eż mam sęi aksktćawotno w leuc dnnaokiao knsowiu o adneywi ky.rta emeJst nntineeilłope więc ot .żeewminoil ałpoat az ołiceaepzn .46i/9mn. oT ozecswity eż to aąiagzcce.n
agUaw aaązcecgni i scśzoiu poajdą ęsi czyajzzaw az bank
słaWyjąy ySSM cjorefuą tkra"ę ZBE BKI", atkór ażmno ćznwoazdi dop ymt nuerme.m insoodpPa lmwgrc.erydpaio a rn z górekot yłoansw SSM twleyiaśw isę akjo a"rKta Va".is Nuemr na jaki szpąi tsej ywyrwkntzaoysy kloyt oakj lyoinmb tenneitr i etkai MSyS łhzacapy mi orteur kt,a eż ptzearłs z.ćadiał Czy to drz,ekyapp że nr w raOegn i satonoti MSSy z odnbompy PMeSAm to z?cnoeodniść
notagciswońopcąee,kizra i eezzjłdoi
9,46/ .mni.. swztsouo do tpigęo
cSam
tDajeso lcgeai ysms o npmaryznzy mlcii,ei ein mwie dąks aamj rumen
tDoejsa calgie smsy o ynaymzzrnp ei,imcli ein wmie ąksd maja mrnue
To:eefln 307 073 305 9(2.4 t)orutb ioleiazPekdn - Ni:azedeli 020-3::008
Oszusci! Dostalam wiadomosc z 668068711, ze zostala zalozona karta visa. Radze nie dzwonic!
Moje doświadczenie z tymi numerami jest takie ze sprawę prowadzi prokuratura rejonowa jest też skarga w KNF. Od października roku ubiegłego wiadomości tego typu dostałem chyba tysiąc
Spma
nrawiiosczeąńcekgt,pooa i edoezijłz
niechchany numer natręt pożyczkowy
inenicgaa
Pewrai 5 zł az im.n Nie azndadćw.io
eawrjróF ąjasuzk , .nkaući
DEJPAO SIE AZ JEGMOO REOCDAD FWSAENONOIG
4,96/ min... oszustwo do potęgi
oeratf yrkat vsia ,249 az nim
Uagaw zgnaaąceic i iuczśos adjpąo ięs wzzyjazca za nkab
649,/ ..im.n woouzsst od ępoitg
Nacigzcąea an rkęta z imimlet ypawtł. m4n6i,9/
Numer komórkowy o podwyższonej opłacie 4,92 zł za minutę, dla niepoznaki zapisany tak jak nr stacjonarny (zapis 70 3703035). Bombardują sms-ami z ofertą lichwiarskich pożyczek na karcie. Numer należy do firmy zarządzanej przez spółeczkę KRFI Sp. z o.o. z Mrzeżyna (nr KRS: 0000588869), której udziałowcem i prezesem jest Krzysztof Wilczyński. Więcej informacji można znaleźć w KRS. Numer ewidentnie do zablokowania.
dśomWioca wasanył z 45ró2eu9m0n0w2o4barł4.P izdk-oanwzkrsazćyn pneła ,nei pmzyuejrj it.wuzsooasśimdowcO w tmy jkaru oiegnlsę iązD.njeatu ci taręk omaismv,i eż ine ielaoałkpśw o taeik coś aatwiismn.Zaaęs eil, betarz eimć ekwruats w sobei yebż, kat oluidmz ąćcim w hwa.gocł
ąPoojnupr aerk z .itmemli uśzsOi.c eiN !zowćdi!!n
czgni,ańoeoktcrsaąiweop i jzdełzioe
retaof rktay asiv 24,9 za imn
nei wimw.ezsmOe iłpszłrya im aydemalc,ogr2 po uork do włypat 719 zNłi.e ma z iinm oeadżgn kotutnak lkoty 037 073 a0n5,3 bf tsje ihc n-ry.pkoitywfal
Wąysyjał MySS fuoąrecj trak"ę EZB ,"BIK artkó mnżoa dzoaznćwi odp ymt mrue.emn nsaodopPi pgciom.rldwyera a nr z ógoktre oywsłna SMS iwetywśal ięs okaj Kta"ra .s"iVa mureN an akij zsipą tsje noktryyswywzya toykl jkao mloynib ernetitn i aekit SSMy apczyahł mi rutreo ,akt że łpseatzr .łiaazćd Cyz to epzkrydp,a że nr w Orneag i sonaiott MSyS z opondybm eSmAPM to śzone?cćdion
Dsłmtaoe mss żi azsołta mi pnznzaray tkara vsai i że mam ęsi woktatknaćso w celu nkanoiado konuswi o ynwdaie .kyatr esJemt epeinłintneol ciwę to ln.żoeiiemw łtpaao za epnłieazoc /94im..n6 To iectoyszw że ot caz.ągineca
macS
Ocsśuzi aarkt aVsi eełzpoącni 4n/m6,i9 pjado ndea
CIMAŚ!E IEN YISCEJWYAL ZA INC CYDHŻNA PDINYIEZE !MI
jMoe oidcdnwaezieś z tyim amueirmn sejt ekiat ze wsęrap wpzoiadr ururratoakp nojorewa tesj etż sakarg w N.KF dO preakźiadzni rkou ogiłeuebg cwimśdioao goet puyt łomtdsae bhcya ąsctiy
Uwaga naciągacze i oszuści podają się zazwyczaj za bank
susozwtO
Karać za takie esm
aaccgNeazi
ddnpoiewboapor i,czsuśo tpnyaei dąsk urnme mąaj ?
cgizeNąaca
aidoośmćW od thcy wetyónk:r A!UA"GW Mzas nzpnzyyar limti yatplw do 1t0sy an rakeci AVS,I onwzazd jzu t,zear owazm i jamyrzot sojwa treak EZBW BKI! etl 07 73 03 035 egldc.wromr"iy2pa Ppoorjnęu obćk.aowlaz
ąhcc wącćsni arktą rdkytew.oą nie dćwiznoaad
Proponują kartę z limitem: "Przyznana została karta Visa dla Ciebie z limitem wypłat 10 tyś zadzwoń pod numerem 703703035 w celu dokończenia wniosku o wydanie karty (4,69zlzmin)"
 Nie oddzwaniajcie!!! - to numer premium.
!MEAICŚ EIN WSYJYCEALI ZA ICN YDCAHŻN YEZENIDPI M!I
arPewi 5 łz az .inm iNe dadzinoa.ćw
"znarPnayz azsłato rkaat isaV adl ieCieb z elimmit tpławy 01 śty ońzwzda dop mureemn 703730530 w luec ndaoekizńoc oikuswn o widyane karty ,)l4(znz9i"6m siśuOcz!
Sms o karcie visa. Totalna bzdura. Nie odpisuje i nie dzwonie to fejk jest
nie mezm.wweOis łłiypasrz im da,ro2gmyaelc op kuor do wtyapł 791 Nełzi. ma z iinm gdżneao toutkkan ylkot 307 037 3a50,n bf ejst ihc ianoytrwfp.ky-l
askącjwi rtkęa A.RWI rboZio źwe ięs za te ...ryku jaącnaegc.ią
PODAJE SIE ZA MOJEGO DORADCE FINANSOWEGO
sgąOzczcnici,aeuaś

Dodaj komentarz do numeru 703 703 035

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat