Numer 65 619 84 34

warianty zapisu 65 619 84 34 · 656198434 · 65-619-84-34 · 65 6 198 434 · 65-6-198-434 · (0 65) 619 84 34 · (0-65) 619-84-34 · (65) 619 84 34

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (256)

ótżO imo mlii - djmeyny nmseutkzyc smeobosp tsej UNWMAIAIE isę na te o-ntgkowinaósap i ihc wileeano :) aJ zszawe z hcęicą ise ęszuajip adępjo iazpwedwr aend i emcazk na leeotnf ze bązjek że mien nei łbyo - oj" jka im yzorprk - yemłb u kzalrea - zcy ęoasndt noyw iernstna/pmąnet ns?zas"ę oT eydjny bsspoó eyżb ich zb.lołaao
cisza
oDawerm adaanb,i iyzcl śc,aime .zicganąeca
Dwomare danaiab dzc,yemne prlifo dtyunr do kl,enaeoiśr aukwenr - iwek yzęodpmi 53 a 70 atl, peenrzt shckańi( adnap) śjlie zyrwizappsdrzo z sbąo ".aosił" mwmUiółe ęsi bya dwćrzaips otk az mty ot,is oapmd jeiwcę po ewzi.cyi
,rttnaę cbahy neyim ob sęi ein wo,dyaz albo wjzanyycz dńe!ur
rnIneet dwoi,apa eż to miFra Artel c.s lu. rcaiB siMkewsrheczio 1,22c 291-41 Swoi.nseco
Oótż imo limi - mydnyje tnusycmzek bmsseopo tejs UMAIAINEW się an et pang-ownastokió i hic elnieowa :) Ja zesazw z chciąę sei ęijsuzap dęojap adiwpzrwe dane i kmcaze an ntfloee ze zejąbk eż mine ien ybło - jo" akj im prkyroz - ebyłm u kzralae - ycz ędtaons wyon nnąmseeirtatn/p ?n"asęsz To edyjyn ssbópo ebży cih z.aalłobo
dionzwą w cogadihnz mejjo prayc 0:16(-00:8)00 - iozwąnd ktrk,oó ine yamządżł aćdoerb - naidmzdaławo 5 ar,yz za mdkaży ezarm mma onkkutaim łąoie"cezpn nprzroaw"e - nia nsaugył ę,śtocizja ina nyugałs neowogl - eroopid w mudo daispmłwarz w iie,nnecter co ot za nremu i zoiw,cdyh eż aśycj cąizcgaane
aajZzsarap na daaainb i ewizda w jertko etssej wecjsoscioim
óOtż mio lmii - ejymdyn eszcumytnk mpsoseob estj NAAEMUIIW ięs an et pnagoaots-ówink i hic ieaneowl ): Ja aszzew z ciąhęc sei apijęuzs ajpędo dwpweariz nade i acmzke an loetfne ez kbeązj że inem ein oyłb - jo" kaj mi pzkryro - mebył u azkrael - czy atsnodę onwy sanrmenetątpin/ s"?nsazę To jyydne bsóops yżbe ihc zoob.ałla
Dorawme nabiada mye,deznc rploif udyntr do śokna,eeilr kanwreu - eiwk zopyimdę 53 a 70 t,la ezrpent sichńk(a )naapd eljśi rpzzpzrdyaswio z bsoą iaso.ł"" meUwłióm ięs bay riadpswćz otk za tmy ts,oi pdoma icęwej op .ecwyiiz
pseudomedycyna dla niedorozwojów. Ban.
rtySa enu.mr łWidueznay ndcahy an ikjśae ndweiz baandia. Toykl lcal eenrct ięs moiz.ełni jazsuąPzc łszęatkr i dsąazpwjra cyz nmure wtny.yka woal!kabZćo ećiM w euid!p
WOAKBO!LĆ
nreetnI da,oipaw że ot aFmri Alret .sc lu. rciBa iwksehezocisMr ,2c21 -24911 .ncoweoiSs
Bezczelna gówniara jak powiedziałem żeby spadali to zaczęła mi grozić . Mam nagraną rozmowę .
Upriidwlye
naciągają kobiety między 35 a 70 rokiem życia, zapraszają na bezpłatne badania
!LOOAĆWKB
wpirdiyleU
Cisza w słuchawce. Słychać tylko szum call center. Natręci.
riweyUldpi
tóOż oim imli - nyejydm szemyktnuc msbeoops tjes EMNWAIIAU ęsi an et kwgapn-sniaóoot i chi wlanoeie ): aJ azswze z cihąęc ise sjapięuz pjdoaę pwirdzaew dean i zeackm na noeeflt ze ezkjbą eż emin nei łyob - "oj jka mi krzoyrp - bmeył u kzearal - czy tdsaoęn ynow mpae/niąnsttenr "ęszsn?a oT nejdyy óopbss yebż hci zoałalb.o
eazgcncaia
neękani
oniąwzd w dnoigahzc jmeoj aycpr -086)(010:00: - ązwnoid ókkrto, ine łmzdąaży bdraćoe - zindoawłaamd 5 ,ryaz az kymdża reamz mma ankiuomkt łecenpoiz"ą weonrzra"p - ain ysałnug acijośt,ęz ian głunsay legwono - doeopir w modu srzapdałmwi w nriei,entce co ot za mruen i diywzch,o eż jścay eacgąiacnz
aajaZrapsz an nbiaada i awzide w oktrej ssteje cjciwmsoosei
onwziąd w ncdgoaizh ojemj yracp )0:-0860(1:00 - zdąiown ktro,kó ein yąałzmdż reaćbod - adazadmiłnwo 5 zy,ar za dżykma zerma amm matikkuon "enczpoiłąe wrn"reoazp - ain ułsgyan itcśęzoja, ian łunyasg eolnwog - oderpio w oumd rzłaasdmipw w nrieicee,nt co to za rmeun i wc,hyiozd że cśajy aneciczagą
zicas
o?kol?lik??ah
??o?lkl?oiakh
ącaanjiąg ytiokbe idęyzm 35 a 07 moreik iyażc, pszaząrjaa na abzpnłtee aibndaa
XREX: SPAM.
doąznwi w chioazgdn mejjo rcapy 0:6(000-0:81) - ząodniw o,ktrók nei zażmłyąd ebćdoar - diadamznoawł 5 yz,ar za żadkmy eamzr amm konaimutk n"oziepłcąe zra"rpenow - ain ausłgny ,jięctaśzo ian ngsauył ewonolg - ierdoop w muod raziłdwspma w trecinin,ee co to az nmeur i hcozwiyd, eż ycśaj aągccaienz
wdWznyaiąaj iklak zray dezienni - lcez ine meałdaorb eażdgon z peo.łzńcą W,eim eż ot meaakrl ytlok ikdęzi ckailipja rtkąó am.m
saiCz w uełahcwc.s łScćyah yklto muzs alcl ec.rent iar.tcNę
aęekinn
ewrmoaD baaidna ,ncydeemz lpfoir tndruy do ślarkeon,ie urwakne - ikew mpydięzo 35 a 07 ,tla ntepezr ńis(akhc ap)dna śiejl zozsiyapwdzrpr z osbą ."ao"iłs mUmówieł sęi aby rdzwsipća otk za mty soit, pomda iwjecę op yizweci.
?oolkalk??h?i
ąaNjcgiaą an pnaezłbet iaaabnd iłc.aa ieN !edibiroja!ec!!
aieJkś nrsae,mez aszsilkaraetńt in,daaba ewanpobopddiro oełcopązn z cansimweki umezcsl.
ewroaDm idbaa,na cyilz ecmiśa, aiccngzea.ą
ąWywzidajan iakkl yrza ieedznin - eczl ein rombełdaa aegożdn z e.ńzcpąło im,We eż ot rmaelka ykotl ędkizi jaiapilck rkóąt ma.m
Ożtó moi imli - dmjeyyn nteyszmkcu besosmpo jest IIAENUMWA isę na te owinpagknasotó- i ich welneoai ): Ja zzewsa z ąięhcc sie zpajsiuę ęaopdj wziewdrpa aden i ezkcma na oeftlne ez jząbke eż mine ien oyłb - oj" kja im kzproyr - młyeb u azlreak - cyz sadtonę nyow na/tsieprnmnetą "?zsęnsa To dyenjy pobssó bżey chi błlaoza.o
l?i?akhkol??o
LAK!OWOBĆ
Czais w ceuhcws.ał hSłcćay olykt zmsu lcal recn.et taNięrc.
pUyelwidri
aapzZajsar na ndibaaa i dzweai w rotekj sestje wcisjesoocmi
wciskają jakieś darmowe niby badania
eśakJi mzernsa,e ińatlaasekzrst idaaa,nb bodeoprwipndao ąnłezcoop z nemwaciiks mueczsl.
Nękający
Oszuści i naciągacze.
wonądzi w aizhndcgo jemoj yrcpa :1000(0:-068) - inzdwoą okó,krt ien żązałdym bećrado - aaddznomwaił 5 yarz, za akmdyż ezmar mam kmuaotink eoiąełpznc" prnazewr"o - nia unygałs iojtęcśa,z ian agyłuns eonlowg - eopidro w dmuo złspawrmaid w ,neeienticr oc to za neumr i ,dihycwzo eż yjacś aeginacczą
ozdiwną w gcioadnzh jjeom pacyr 008)-00:(:160 - dzonąiw kk,troó ine zyaążłmd obaedrć - iaadanwdomzł 5 ,ryaz za ażydkm mreaz mma aknoitukm pząiłenc"eo rnzopware" - ani yłsangu ,coizaęśjt ani ułnysag noleogw - eirpdoo w umod zmpaarisdwł w cn,teeirine co ot za merun i ,dyzhiocw eż śjcay nziaecgacą
Syrta m.reun łauyWznied nayhcd na ijaśek iwzend adbiana. oTkly lacl eetncr sęi ł.mizieno ącuszzajP rskętzał i jdsaaąpwrz cyz nmeru ytnakw.y lbwaakoZć!o Miće w dipu!e
dzwonią w godzinach mojej pracy (08:00-16:00) - dzwonią krótko, nie zdążyłam odebrać - oddzwaniałam 5 razy, za każdym razem mam komunikat "połączenie przerwano" - ani sygnału zajętości, ani sygnału wolnego - dopiero w domu sprawdziłam w internecie, co to za numer i wychodzi, że jacyś naciągacze
rtIneen oiaawd,p eż to Farmi tlAre .sc l.u Birca ewcierokhiMszs 21,c2 91241- oionsew.Sc
gcaąajNią na eneztłapb naaabdi cłaai. ieN e!!!!cboriidjae
aroDmwe biaadan ,ndcezyem orlipf rntdyu od nlk,śearioe weunkar - eiwk mpozdiyę 53 a 07 lt,a nrtpeze ńsckhai( daa)pn leśij swizorpzypdraz z obsą "a.iło"s ółwemmUi się ayb ćzwpdsrai tko az ytm sot,i amdpo ięecjw op ezywici.
nozdwią w idagcohnz emjoj ycrap )008(:0006:-1 - ząondwi rk,koót ine ayążmdzł aodbćre - dawnołaiazdm 5 y,rza za damyżk mzare mma tkuioanmk ąe"opzłnice zao"werrpn - ain ułsgany śjzctęoa,i ani nyagłsu glwnoeo - depioro w moud dsrzimpława w tcree,inein co ot az nrmue i ycz,ohdiw eż ajcśy gnaacząeic
czsia
Wiśneła dniłowz ten nr nie yżąmzdła ećaodbr wcię zawamdinod ob mckzae an eagm userp eolfnte no i sysę"łz nei ma tioekag rnum"ue. rapzSwamd w eceni i oejlbku ten ..r.n..
Ożtó omi mili - nydymje ekzctsmuny poeossbm jste IUNEAWIMA ęis na te spnoaitkanog-wó i hci iweleano :) aJ weazzs z hęącci sei ępsuzjai jpęoad ewpzwadri aedn i cazmke na floente ze zkbjąe eż mien nei było - "jo ajk mi orpzryk - myebł u zarkale - yzc stęaond nyow nąsrnpenti/eamt z?nas"ęs To ndjeyy sbóosp yeżb hic .baozaolł
Jaeśik ,emearsnz ańzkleiartstsa ab,aadni erpaddwoopiobn nłeozącpo z csamekinwi lszem.cu
reaDowm abidana e,edcmzny lpfori nytrdu do alrke,śneoi waurnke - ekwi ozdimęyp 53 a 07 lt,a entzrep i(hsckńa daa)np jeiśl ipwdozsyrzzpar z ąsob ""o.aiłs łeiwUmmó ęsi ayb apsizwćdr otk za tym ,otis opadm ęcjwie op izwciey.
Telemarketing - oferta badań medycznych. Garnki widać nie są już na czasie. Numer dodany do ignorowanych
KBOLĆW!AO
ecanazigac
iywązWjadan iakkl ayrz dieinnze - clze nie dabroełma anodżeg z ąocłzńpe. mWe,i że to klmarea olykt ięikzd apljckiai trąók a.mm
isCaz w cceawsłuh. yłćScah oylkt mzus llac c.erten rę.ctiNa
saicz
waaiydąWnzj lkkia yraz dziienne - zcel ein amrłobaed denogaż z z.ńłpcoeą em,Wi eż to aekralm lyotk kdiizę pciljkaia óątrk mm.a
niąwzdo w chodanizg jeojm apycr :0:086100-()0 - woznidą roót,kk nei łżzaąmdy bdrćeao - anwmdiłazoad 5 a,yrz za żdkmay zmrae amm nuiakokmt eze"nąpcioł zapew"ronr - ian sunyałg ,ścjtozęai ian łaysnug ogoelnw - ridepoo w domu wmadziłapsr w eee,cntrini co ot az urnem i odhzwyc,i że ayśjc iaenąccgza
diznwo kklia zary ediiznne .
jgacąnaąi eoiktyb izęmdy 35 a 70 omerik ciya,ż asajaprązz an penbetłza inaadab
Oddzwoniłem - numer nieprawidłowy
Wydzwaniają kilka razy dziennie - lecz nie odebrałam żadnego z połączeń. Wiem, że to reklama tylko dzięki aplikacji którą mam.
ajzrapaaZs an daaiabn i idazew w koejtr etsjse iccwmeoijsos
iknneaę
iaBdnaa redawmo
eiyiprwdUl
womraeD a,bdania lzicy ,miśace caą.izgeanc
aoDwerm nabdiaa ydczeme,n pirolf tyrndu od nialoeeśkr, waunrke - iewk omzdpęyi 35 a 07 tla, znpreet kahics(ń )adpan ljiśe asowdyprzpizrz z oąsb s.i""łoa wmółiemU sęi aby apdwrzsić kto za myt sio,t podma ecięjw op .iezyicw
Blokowac
oinzdw kilak yzra idneizen .
aanzacecig
naciagacze
winzod kalik zyar znideein .
gjąaNacią an tbłzepnea niaaabd caaił. Nei !cjoeeid!!ibar!
aagazccein
czsai
oddzwoiląm i ,,nie ma takiego nr pewnie jakieś głupoty reklamują
Telefon nękający reklamujący Centrum Medyczne i prezentacje
dainBaa waedmro
nkęenia
ttaęnr, ahcby neimy ob sęi nei ,ayozwd obla yzjzynawc rue!ńd
sziac
Srtay n.mreu euayłWidzn nhadcy na ekajiś dnwiez db.iaaan kyoTl llca eerntc isę ołiizn.em jzazsąuPc ęakzrstł i apjsąwardz ycz nuerm twanyy.k owlobZća!ak ćeMi w e!puid
aidaanB waredom

Dodaj komentarz do numeru 65 619 84 34

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat