Numer 535 503 522

typ sieć komórkowa
operator P4 Sp. z o.o.
marka Play
warianty zapisu 535 503 522 · 535-503-522 · 535503522 · 535 50 35 22 · 535-50-35-22

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (899)

ąiDnowz wcnzejeiś że yibn iodAR TE.Z oP ilhciw pzzcihdroy ,sms yeżb s,odipća za 264, łz.
aUgaw an s.uostzwó dO zaru od zercnja isy.lt
spam radio zet
emmPriu mss scam
wnoziD attumao ybin z idaar EZT w rspeaiw sywkłiy rnyoagd i ięs .oczązłra ipeLej nie addćawnoiz i ttnhmsiyaac !owablzkoać
łiNzae ścemia zoinwd z daRai ETZ :) eptom syyław sm,sa a ja yswmaył ją do eotutea-rcj ilts :)
Nąec.cigaza erwaijNp dwonzi etfne,ol zgdei achłsyć omtuaat, eż ndoiąwz z tdaZeaiR i ęsi coz.aązrł Po whcili płnryysayz sjet m,ss eż sjte ardogna 05k0 łz i ytsrzyacw paoćdis an net ru.nem geCoz to uzedli nei yą..yl.wmś rkaB ósw.ł
Napisz proszę tutaj jak się wypisać. Po co generować im ruch na stronie (dochód) skoro nachalnie wciskają swój badziew?
aramj:Ifocn zę"Doiwn z Riada eZt w raispew nrdogay zzara mlśyewy a"icn.romfję oP ihilwc oyrzcidphz MSS z 32:27 lWiyjś miię na nemru 2723 i arwjgy n.gdoręa
kaiyBdl op za iwookaulbn iodnzwą z oogeljnke unrmeu i atk do jnaaaeizb
zPred ąhwlci dlinzoiw do mie.n mouaAtt a az uaoemmtat otjsą kciaaciwzn na dyłeewzniu yaks.
tsouwzsO
stuOzs
Oszuści. Podszywają się pod Radio-Zet
odoPbno oaidR TEZ śilej yb znioldiw z iadra to an tzuąpcko niweep yłba by iaoedlm
icNcea.g.ąa.z
gzadZa ęsi. jpawirNe onząidw aoamu)tt( z fącjanriom eroinetyeczt z diRaa eZt. A op ilhcwi cozydhzpir ssm pirmmeu etż ibny z dRaia eZt. aJ akrtua mma ooeaanbzwlk remmpur.ni ale modao,iw eż CGACEN.IZĄA
aodir zet ez bnyi dnęgroa y.rtmoamz ahhaah
sapm aotamut ozpadwsy isę dop droia EZT
nzłowDi d,ziad ale aouc.złdrim I aceł ziśzęcecs
Pzedr whcąil wolnziid do emni. uoAmtta a az tmteumaao sojtą cknziaciwa an łydneeziwu .yaks
iodRa .ymZ.TE. sas!
a,dagnr""o agnaicce,zą ddćao do hokaybolcwn
ecNazigaac - ąopajd isę za eRotdiaZ
myłBe asnozokycz i sazc.noeymnzi
Nie wiem kto do mnie dzwonił z tego numeru. Proszę o pomoc.
msap
eezcnibyzepin
odnwiz i ijrofneum ośennido na.gdyro aaUwćż bo npaihce to śąeicm i wgciacmatą.ne
inwozD dpaoacj sei az dario ZET i ifroejmun o rygwjean 5yt00s L,NP po snsieyuzuł inrjetjmifoac złęąłyzcomr isę ob ein rwzeie w cyuwond tsyazzrk tak duyczh ezęypnidi a z eogt uuenrm IDGYN ien tawtołomaeknk sęi z miaerd ZE,T rłambe azr iułazd w nsuoekkri lea z kmiaceł ennogi murneu nżi ecnobie zcnyodiwą wcie to jaccy ANECZAEGT_ILEĄC
sapm
gzcicaeaaN
Ale naciągacze !!!!!!!!!! Też dziś do mnie dzwonił ten numer : Uważać !!!!!!!!
Uga!wa od jrcezna ltiys
cizNegąaac odapjący isę az aoidR ZTE
eraipNwj oiwdnz ttamoua i oatzawrd wćooiadmś n"owDizę z aiadR eZt. młsaWyy aośćmwodi w raeiwsp zedzijijssa a.g"yrndo oP zmcy yzpdhcrzoi MSS z ruuemn 3722 o itśrec "irzceseW sei !adiwoolmnzd ojTw remun eomz enwlsai sidz ayrgcw w dRiaZEuT neawt 0!z00l0.05 diOpsz EZT 6lz24, o"dlptzraie. eNi dgywlaą ot dzeo.rb
Radio Z nędzarze
ąwydsaozjp isę dop iarod zte a pnjeiźó ywłjyąsa ma...ss wakolboć do uazr
Automat gada, że z radiazet i że wysyła... nie wysłuchałem dalej bo rozłączyłem i czarna lista. naciągacze
orbot
Niby Radio Zet a ja nigdy nie brałem udziału w jakimkolwiek konkursie telefonicznym, radiowym czy telewizyjnym.Podpucha - blokować i czarna lista.
bróaP wełdznuyia dop ktpeseermt uuorkksn z iRada tZe
niby radio zet. ściema
Próba nuwyłidzae pdo emeetrsptk usurkkon z Radia tZe
Podszywają się pod radio Zet
2372 - to rwayzwidp emrnu od wsaynałi zkeogmore a=SSM ien iwopadćdoa! oka!awoćzbl
omtyzraamł ktąa odamiwćśo: węo"dzin z diraa teZ yawsyłm śodaićmow w waripse aydgo"nr ieansętpn sdprłzzey ssm o ctiśer ize"esrcW isę wdmozdał!noi ówTj mrneu .ż.em..o łaiwnśe zdjsi ćwygra w iaRdREZu etanw 005 0ł.z00 sipdOz T"EZ i mijcnafroa o skcoezi 264,
uotAtma
olz
sszOtu
acNiazgące
Ć,ikwo zeedłoijz
robot
eałzNi ceaimś nwzodi z Raida ZET :) mepto łwsyya sms,a a aj aysmływ ąj do uojc-ttaeer lsti ):
zieadtro. iwnodz tmotaaa,u mptoe dicyzzoprh ssm
odebrałam i się wyłączyła, a póżniej sms o nagrodzie ,oszuści
apmS
bnyi rioda .zet maśiec
igcaacązN
2327 - ot wdwzyrpia urnem od łisayawn omkoegrze aMSS= eni w!ćpdooaiad zkaaćwolo!b
izDoąwn ceznejświ że niyb oAiRd .ZET oP whiicl opirzcdzyh s,ms żeby id,poćsa az 2,64 .zł
olikjen co laźilnez sósbop by ćpłaa hawnyicn
tFaa armonga
nczipneezbeiy
oP oerudiabn rkktaó aćioomwśd z tatouuma o nzgd,rieao tmpeo SSM z menuru 2.327 yłWnadeuiz dpzeięiny - eni idearćob i okaw.olćb ileJś śkot ewi, kaj uąćsnu neurm z chi z,aby ot sęzpor o noif w ormueztak.n
Dnzowi z nychżró .wnuóemr aaśJk tiaelor
icNzgaąeac japydocą ięs az oRiad TEZ
aRodi Z nęadzzre
co za zbdrua
ibyn ideoazrt
Ozusciś, pdjaoą ęsi az Roida Zte i oządwni nybi w aiesrwp gnyo,dar ytolk eż od uraz ęsi ajzoącazłr i ąyjałsyw SSM z rn 3227. eneWudziył pyizi.neęd wUaażć i aćokbo,lw ein dznćwodaai i eni yćiswaopd na SS.M
odiRa teZ eunazułip nkoot nekb.owa ruzc.ke a użj lmeamśył ze stko za ueatm wzdoni kótre łwsiyeamtw :/
Nciacząag
oidra tze ze iynb nogdaęr zmytrmo.a aahhah
omtauat adrai ETZ z .groaą.d.n
jaUiżwace iczdie ordegi
aidRo tze
tAt.moau jdoPąa isę za iRoad ZE.T
Dzwoni i informuje o nagrodzie, każe wysłać płatny sms
Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji, wyślij sms -a o treści: STOP na bezpłatny numer 80198 lub e-mail na adres: [email protected] podając numer telefonu, na który wysyłane były informacje.
Wyłudzający pieniądze :/
zajdPoywsą ięs odp rodia zt,e tutmoaa aśkji i dznwoią esuzj aron ajk kwziecoł piś
spam podszywający się pod zetkę
ącgceainza z i-e...Ztk.
RAdio zet niby
psam yjswądyzpcoa ęis pdo zekęt
Automat mówi, że Podobno dzwoni z radia ZET i się rozłącza. Po rozłączeniu przychodzi SMS z z informacją o rzekomej nagrodzie. Blokować. Złodzieje.
automat nie odbierać. Pożniej przychodzi sms że niby z radia zet
tmoAaut doaRi Zte
podszywanie się pod Radio ZET
wDoizn tekiaob z r"diaa tze" i iómw że zaraz tdsnaęo SSM w wprseia zejzejdsisi a.rgondy uztsOosw
daiRo ezt.
kldaByi po az wuinboolka ąnwidoz z jgeklonoe rmueun i akt od azajbniea
kaiylBd po za oalkuionbw onąwdzi z jloekoegn unermu i tka od ijbzenaaa
rnfjmaoaic o ltrn/iikeekosiruo w aduri .et.z.
ydriilwepu
zcbieeenyizpn
jeawiNrp woąinzd 4)s( epójnźi wjąyaysł SMS ozekmor do oiZTEadR. booewanddPiorp abpró tz.woassu loćwBak.o
AIODR ZET Winałśe eałmswył i żju ein bdąę zw.nćdoi Z eumrun ,efenlotu na óktry ąpocrzdyhz oetokdwad oncarejfmi lyżaen yćaswł mss -a o rtiśc:e SPTO na abłztypne unemr 18809 lbu ma-lie an esa:dr [email protected] ąjdopac mnrue otnlu,eef na órtyk ayywnełs byył iaero.fnmcj
racmnoaIj:f ęi"nDzow z aaidR tZe w rsipewa yronagd aarzz śewlymy ęmnojifc."ra oP hilwic cropydzhiz MSS z 2327: jlyiWś ęiim na nrmeu 3722 i wgjary n.oaęgrd

Dodaj komentarz do numeru 535 503 522

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat