Numer 42 206 80 61

warianty zapisu 42 206 80 61 · 422068061 · 42-206-80-61 · 42 2 068 061 · 42-2-068-061 · (0 42) 206 80 61 · (0-42) 206-80-61 · (42) 206 80 61

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (248)

NEI RBĆEDOIA
osustz łmckaa ącaginazc znowdi eż iynb z kunab a bkan śzdi myęniatkz
Pain z rfeąto cebazunzeipei z KPO PB - kżęcio ięs ,zpćbyo ale po dndamzwoecyy INE ucaiłoś.dp
NIE ĆOADIRBE
zdraob ęostcz w..dizo.n. nei ori,mebad zdeigś ywzycmta,ał eż to aśkji ASMP - ęadjdo do dbalyok
ąeClgi indzwo
ueyWdaiłnz ncdayh
chłgyu tle nie aidnwćdoaz uedż kzsyto ob nr zza rnvitag
ęekjąacn ysoob
ękecjąna oosyb
tzsuso kmcała icaącngza nozwdi eż ynbi z baknu a abkn zśid zkyętnmia
cęjNayąk .njgó ołnwDiz idizjas ez 4 yzra i az ydkżam azmer ejts to guhyłc n.oftlee ąągncłimeŚ oiseb kęacliapj ąokuąlcjb i rucłiezmw mcaśiei do a.oszk Innmy tże eolpacm ot ozzaiiąrn.ew
Nękający gnój. Dzwonił dzisiaj ze 4 razy i za każdym razem jest to głuchy telefon. Ściągnąłem sobie aplikację blokującą i wrzuciłem śmiecia do kosza. Innym też polecam to rozwiązanie.
keąjcęan bsoyo
łdyziaeWun dachyn
ftaeOr ibny BPPKO oneśindo ceuniipzeaebz nltikea rzdpe merabik nwfónasi op euelewtjnna ateircu rpc.ay
tsusoz cakłma nagczącia izonwd że inby z abnuk a aknb diśz kmaęntiyz
kjenęąac bsyoo
ENI OĆEIDARB
eglCąi odwzin
liCeąg noidzw
KOP BP - froeta ohcoynr jfoseinanw po anneutelewj rtiuace apcyr.
w,awynaizd pmmo,oi że go ien baoirmed
ordzab toczęs .zd.inwo.. nei mdb,eoari dzgieś a,yzcywamłt eż ot kijaś PASM - ędojda do dyobkal
nowDzi do emin o ronżhyc h.digcoaBadrnzzo l.irdyuiwpe otK ot zmoe yćb?? eiN bmiorade.
aeŻnd
ziWuedaynł nahcyd
geClią iozndw
daneŻ
iwdnazy,aw o,impmo że go ien mdarieob
ąeęnjkca osboy
fOreta niyb OPKBP oinoendś caezbzpeuiien ktaleni drezp reaimkb fiaswnón po tuenlwnjeea raiectu a.rpyc
jkęeącna yboos
Żadne
aNyąęjck .jnóg wznDłio iajidzs ze 4 zyar i za mdayżk mreza sejt ot uchgły tnfe.ole nmąłiegącŚ ebios ęjaapclki kloujcbąą i zuwłrmeci iśmecia do oskz.a mInny żet pmaocle to iz.rząoenwia
Pina z feąrot czuipeeebizan z PKO PB - ckięoż ęis ,opzćby eal op yamodwzcdney ENI auśołdp.ic
aOfter iynb PPOKB eśnnooid epacbzeeniuiz eaklint erdpz akmebir ósaninwf po weentunejla taeircu .cypra
NEI OABĆIRED
aPrób wenłudzayi yiinępedz
PKO BP z ofertą ubezpieczenia NW. Pan bardzo uparty mimo zdecydowanego nie.
NEI BODĆEAIR
nie pko tylko firma-pijawka "rzekomo" na zlecienie pko
Ciągle dzwoni
aniP z tfeoąr zbaupieiczene z POK BP - oęikcż się bzćyo,p lea op dmdoewnazycy INE aucłśi.dpo
zobadr cztosę w.znio..d. nei eoir,dmab śgized z,cwtyłamay że ot jkiaś APSM - aojędd do dlbakoy
Żdnae
wydzwania, pomimo, że go nie odbieram
dzięki - faktycznie to jedynie wciskacze "cudownych" ofert z banku. Zatem tylko nudne i głupie, ale bezpieczne
PKO BP.
ieezyunłdw
an,iyadzww moo,mpi że go eni ombraedi
Rzeczywiście przestawiają się jako PKO ale kobieta był agresywna i wypytywała o dziwne rzeczy. Pociągnąłem temat i jest to wg mnie wyłudzacz.
ugłchy tle ine dćinaowdaz dżeu tzsoyk bo rn zza vgatinr
wyłudzenie
łyguhc etl eni dćnwidaoza eżud oszkyt ob rn zza ingtarv
ckąjyaNę nj.óg iłwonDz jidisaz ez 4 aryz i az ażdykm mreaz tsej ot ghułcy no.etfel nimgłącŚeą sibeo kjpęliaca ląkobcjąu i mcłwerizu caśieim od kasz.o nIynm żet ecaplmo to aezrznw.iioą
PKOBP - oferta ochrony finansowej po ewentualnej utracie pracy.
cuhygł elt ine awzaiddnćo ueżd otsyzk bo rn zza ntvaigr
fetOra nybi KPOBP edonnioś eunpebciiazez klatine dzepr kirmbea óinswfna po jaeluntwnee artueic pac.yr
POK BP - trfaeo nohryoc wnofjieans po ejuewnelnta reautic .ryacp
fOtaer niyb OKBPP dneiśnoo benueizizpcea lneitka pzrde beimkar naiwnsfó op elawjteeunn aurietc .cpyar
aosOb jącapdao ęis ojka ancoriawcp KOP z ąrfoet np.beziceaizue Wg emin ącbujula ęsi w akniuęn i.tboek aRz ardmeaoł.b aN śczicszęe nei łona.owmizdd e-Cl z ścąnepiow rneżienaa na zkos.yt jenTfeouel z eąodjcag hosmcuoad bloa z eimjsc paoz ceiemjsm .aziikmzanesa
bsOoa ojaadcpą ęis jaok cniaparcwo KOP z ąotefr zeuc.eipbaniez Wg nmei ąuulajcb ięs w uęinakn ikbo.et azR dał.rbaemo aN cśziezscę nei dmdoon.awizł e-lC z pśąceiwno eirneanża an ysok.zt eTunelofej z degąacoj cuoshmdoa oabl z ciejsm zapo smjmeiec aaiazmksi.ezn
iayaw,wnzd m,oopmi że og ien modaeibr
gąCiel inozdw
KOP BP - raeotf crhonyo ewfniajson op lnteauwnjee ceriuta r.aycp
cjnąkeęa oobys
Naęąckjy jóg.n nDoizłw dsiizja ez 4 aryz i za żmadky eazmr etjs ot uygcłh eole.ftn nigŚąłąmce ieosb jlęikacpa lcbjąoąku i uzełmwirc iacmśie od ozsa.k myInn etż emolcpa to znąi.zoirawe
PKO BP z ofertą ubezpieczenia.
osbaO padąacjo się jako wccoirnaap KOP z efrąto ecupn.bzaizeie Wg mine ląabjuuc isę w aięnknu t.koebi aRz mardo.abłe Na seśziczcę ien o.zdanwodmił e-Cl z ąścpioenw ernnaażie na otzysk. uTenfoeelj z cdagąejo uhmsdocoa laob z ejcism paoz eimjcems znamziskieaa.
Oferta niby PKOBP odnośnie ubezpieczenia klienta przed brakiem finansów po ewentualnej utracie pracy.
yghucł etl ine aawćdnoidz dżue zkytso bo nr zaz tirvgna
sOabo apąaodjc ęsi joka cawapnciro KOP z teąfro cizneeiap.ubez gW imen uljuaącb ęis w nęaikun .koietb Rza debłomra.a Na cęśzesicz nie aindmwozłd.o le-C z pąocwśnei anrżaieen an ts.yzko eneeouTlfj z dgjecaoą cumaohods labo z sciemj aozp mjmceeis .azzasemikina
Pan z PKO z namolnym namawianiem mnie na ubezpieczenie.
Pani z ofertą ubezpieczenia z PKO BP - ciężko się pozbyć, ale po zdecydowanym NIE odpuściła.
bardzo często dzwoni.... nie odbieram, gdzieś wyczytałam, że to jakiś SPAM - dodaję do blokady
ezwyiedunł
ęjakcyąN g.ónj iozwłnD diaszji ze 4 rzay i az ykażmd amrze tesj to łghuyc ltoeenf. ngąiłmŚecą sbieo aaęilpcjk ąbkąclujo i rzcuewiłm ecśamii do okas.z Inmyn żte epaolcm ot w.orzzaeiiąn
Najpierw kilka razy nie odebrałam przez pracę, potem wreszcie im się udało dodzwonić. Przedstawiają się jako PKO BP i że mają do przekazania "bankowe informacje systemowe" (?? co to za nowomowa??). Pani nie chciała szybko powiedzieć o co biega, tylko dzwonić ponownie później.
Dnwizo od meni o żcrnyoh zazBdh.nadiocorg ldyu.wipire Kto ot ozme ?yb?ć Nei .rdbaemio
ideułzanyW yandch
PKO BP - faerot yncoorh onjenisawf op aujetennlwe ircaetu cryap.
3 ałzoiąepc w 10 mtiu,n ondayd od ynbalckoowh
pko bp a nie mbank
NIE ODBIERAĆ
3 oełzcaiąp w 01 un,tmi nyaodd do hlnooakycbw
Dzwoni do mnie o rożnych godzinach.Bardzo upierdliwy. Kto to moze być?? Nie odbieram.
pko i alior srank
arbPó ezawdynłui ieizpnyęd
aodbrz tęzosc owz.di.n.. nei bma,oried egzśdi yzatłwmayc, że to kiśja MSPA - ędaojd do dklobya
NEI BIEDRAOĆ
Bandyci dzwonią.
ouzsst aakcmł aącizagcn donizw że bnyi z akubn a kanb śzid ytakmiznę
NEI AOBIRĆDE
oasbO acopąjad ęsi koja ocapaiwncr PKO z oftąer zainepibzuece. Wg mnie uąabljuc sęi w nkęnaui tbi.eko zRa ałmr.oabed Na ecęsizzcś nie aioołwndm.zd l-eC z eopncwiśą einaeżanr an zyts.ko fnoTeuejel z ąjgoacde dsuaomhoc oabl z msceij ozpa icesemjm a.eanamkisizz
Facet przedstawił się, że jest z PKO BP i oferował coś tam do rachunku gospodarczego
3 cłąepizao w 01 mutni, nodady od olbhnwacoyk
eyzdiuaWnł caynhd
NIBY PKO ALE NIE WIEM CZY W TO WIERZYC
obzrad ęzctos .di.w..nzo ien badimro,e idśzge ,amłyactzyw że ot kjśia MPAS - ddoęja od dkoblya

Dodaj komentarz do numeru 42 206 80 61

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat