Numer 22 256 66 70

warianty zapisu 22 256 66 70 · 222566670 · 22-256-66-70 · 22 2 566 670 · 22-2-566-670 · (0 22) 256 66 70 · (0-22) 256-66-70 · (22) 256 66 70

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (352)

Mtxair onw
eąęcNjak eniragna z uauttoam
aNcnalah elzzneabc kiaetbo iwdnzo z jo.w sMegoailkolop
Śm,icea uaszjąk nJeieal by aeipdziłow tak !!!!!
Pani zachęca do udziału w programie "Śląskie dba o zdrowie" i dzwoni.. do zupełnie innego województwa.
lCąegi jaiwządawyn
ęakneiN op klkai yazr
yrzjnPdoea mrnu.e Tfenole ine ołwi,dnz a w ihrsitoi ocłpzeńą wiałinod joka eicpnełoąz eondbear enl.idaz abóPr duaiłwynze dynch.a
apmS nyocelfi.netz
Nąacjkyę
ąCch im ćbzaar ey.żci aBdan i edzeołzi!j
Naeckajy
zownDi oewcrezim i ein ewi oc isę od ijen mói.w t.oB nlab.koowaZy
Pnai cahazęc do ałizduu w aormigpre Śsikląe" dba o weir"doz i o..iwdnz od nłezueip goenin dwweów.aozjt
oP anrbeiudo ęsi łzą.łoczyr I wneiep ciylłz eż od ioneg oizęowdn.d acgziaeNca
Bot -sprzedaje pulsoksymetry. Ja zamówilem dla mnie i dla mojego psa i kota. Miła Pani przyjeła zamówienie i pulsoksymetry oczekuja na mój odbiór :) . Zabawa z botem przednia :
xaMrit wno
owcdizjanąad nikt ęsi ine łasazgz
dO rzua ilkcubjoe
Wystarczy poprosić o usunięcie numeru z bazy danych kontrahenta oraz spytać skąd mają numer. Od razu głos Panu sie obniża i sie sie rozłącza. Nielegalnie pozyskane numery
aąjękN,cy ynucejawred
Chcą mi zabrać życie. Banda i złodzieje!
aTk akj piąsz nini - cosuśzi cyąjzłwuyda enad wsobooe pod rimyiomzta eteismtkpra twikl(aoof,ota aopmgrr .zeipeńc)zs oC eae,ckiw to to, że zonwdi nei kcewiołz lktyo tauomat oyartcząwdja nganare izowpiwd,ye ela cguaryąej na aezns łsowa ajk bto na cae.czi
Cały czas dzwoni
ąoancwijdzda tink ięs nie łgzzsaa
ionwzD op alikk zayr n.eeiindz Numre mam do dinwaane i oumkn nie pyad,nwao wcię an epown sapm.
zdndoąciawaj tkin ięs nei głaszaz
Nekajacy
Blokujcie odrazu takie numery bo to telemarketerzy, albo sprzedają woltaikę, albo wciskają szczypawki i nie wiedzą nawet gdzie się dodzwonili!
To tbo rzdoba zeodrb yrgnaan pgraorm w riaęm aaioddowp na iayntap an inof ze jsmtee zzinzspoeaca nrgeuijo i aawdpiood w kokol ez ot aorpmrg pfclnotyz,kryia ldizowin ujz erap azry mei uemiozrm eclu znoma yiomclp ez ot owoamzr z mrdwpyiazw loweikczmie ewydt ohrcet rjdeenweu ob akt blayj ien clasulh oc do einog iymowm
Telemarketing - naciąganie na pokaz pod pretekstem programu badań profilaktycznych. W prezencie pulsoksymetr.
izawnzlod i aylpt sie zcy emgo og ccepronaowz u ibseie w ezosip
rumeN żyanle od rfmiy ruoE CelrtaenlC .sp z o..o W cleu icęiuausn urmenu z ihc zaby żayeln inćwłyep rorzfauml na hci nerstio t.eake.apt/:urrpeolt/tl/ckn/lscnhto W dyrkuapzp eni sunaęiuci ćgzazasł ręgaks w DOUO z uyttłu iaszaunner pieózrpws o roihceon hdnayc yo.cbshoow
imom irepzwukcs ciagle wządajwnyai z żrhycón eońkckow egto remnuu
raWsytyzc općspior o ucensięiu urumne z byaz dhcnya aaonkhttenr aorz sytpća ąskd mjaą ernu.m dO rzau ogłs nPua ies onżbia i ise sei zroaąc.zł elleeNnaigi oaynkepsz yernmu
inaP o nzogdiei 20 zinodw yidmsó azr z toąrfe dbańa dla bsóo po 50 uokr acyżi (mam 32 t…aa)l
iOczsus
Przekręty,blokować
aiPamzeiłdwo eyżb nie znodilwi i łtzapmyaa od gajeoki hnonkraetat ąmja ,ruenm ela nei waidłzioedma isę.
niDwzo op akkli yzra zd.neiien remuN mam do neaanwdi i mkuon ien payn,awdo icęw an powne pa.sm
oP uabnoeidr sęi człołą.zyr I epinew lzłyci eż do oieng .iowdęodnz cNeicaaagz
młaiPzdowaei byeż ien zwiodinl i ypataazmł do ekagjoi aanroetknht ąjma nmru,e ale ine omizdaeiłdwa ęi.s
dO auzr bilckuoje
oerykb,lwPćęzoatkr
styyzC ptl.wpaoi - rotefa otlftiok,niawo naip arwaziom kja atotmua i ueadj eż ien euzomir owzdi.oedpi Pryekz.r
Nachalny spam, nie reagują na próby wykreślenia z listy. Proponuję po odebraniu posłać kilka ciepłych słów...
Naciągacze
.tboRo zsrcayyWt wdaćzaa ynptaia pyut: keiyd ipna am inuoydzr ulb z gejoiak ujakr ozdniw i w sueim tesj iłznae azabwa
Masakra to już 10 tel w ciągu dnia z każdego innego nr oszaleje
jNycakęą
otB na ioymskw z,iepoiom na ćcśzę atpńy doapowdia wenossn,ei a na tayiepn yzc jets obmet - eejugn
hcCą im razbać żci.ye naBda i złj!eozeid
Nęyąakjc
Nachalna bezczelna kobieta dzwoni z woj. Malopolskiego
obo.tR saytyrczW wazaadć tpaaiyn tuyp: iydek iapn ma ndzoyiur ubl z gaiekjo rkuja wdoinz i w emisu ejts eałinz awzbaa
anlahacn toaiebkk pzsym,zzracup eż hicaałc izdułwćy eadn
ytzyCs .awpptiol - tofare onwiotlaitkf,o apni razawoim kaj mattoua i jueda że ien iumroze wid.zeopoid zrre.kPy
mrueN aynżle do ymrif urEo CCenaerltl p.s z oo.. W eulc inacięsuu uunrme z hci aybz lenżya yłpćienw rumrofazl an hic trsneio ht:takcot/rc//tnu/r.oks.aeenpltelpl W urdkpzypa ien isiunęauc zgćasłza krsęag w UDOO z utuyłt snraeuznai zeiwrpsóp o cooinerh hdaync wyoobcs.ho
nNeęiak op kkail aryz
ekęjąacN ngainera z uuoaatmt
aąęNkj z ónrchży unmóerw at maas im,raf op ouairnbde się jaczłząrąo
naNylcah p,asm ien erugąja an rbópy rinwekleśay z st.iyl poojęPrnu op niudbaore oćłasp kkial hccipyeł wół...s
nwdzcoająadi ktin isę nei ałagzsz
Smap lyzi.efoncten
Bot na wysokim poziomie, na część pytań odpowiada sensownie, a na pytanie czy jest botem - neguje
Głuchy telefon
inaP o ndoegizi 20 wdoniz ódmysi raz z ąoertf adbań dla sboó op 05 kour acżyi m(am 23 …aa)tl
ikaęenN op lkaki aryz
cNę,jyaąk uwdyjeneacr
tmtoaua
Waydiazwjąn na teamt ńzpcsieez
crsaWtyzy popćrios o enuięscui meruun z yazb cdayhn natrtkeoahn rzoa pćyats ąsdk aąjm umenr. Od rzau gołs unaP sie oiżabn i sie sie ao.zcrzął leiiNngeael apkznosye neuymr
Bot zaedr-pjes y.myeopsulrkts Ja melówmzia ald einm i lda eomogj spa i .kota iłaM anPi łyapzjre mnzeiwiaeó i yektlyrpsmosu oacezjku an jmó rdióob ): . abaawZ z oembt epazinrd ):
jdśUiamaąiwa o ceaizciezpshn w óoeitwzwjwde Śklmisą dwizconą z egnoni teóajdozwww ha ha
ionawlzzd i talyp ise czy gemo go pnoerzccoaw u ebiies w zoespi
ipdtawerłzs się kjoa ucpwiasmłz, hcłcia ikućp orcthę ł„iza”o - iojmća okzmrise ułemi!k
eNi nmaz ogte uneumr lfuteeno ot sanp
Nreatnęit ązwonid z ozekrmą ugsłuą wrązotdon i meycspazeniiz iurnTd od yzicab wntsr po nmrijac,ogi żr srrmjt op zsirunpeicz edlja jnąiaeja ojsew
iauyzlenWd a,nhydc tob
Matrix nwo
Nękanie po kilka razy
Nękający numer starsza pania
iPan ęhcacza do uadzułi w iegropmar Śąlse"ik bda o r"wdiezo i diw..onz do epnuzeił nnegoi dtwewó.oajzw
rleoPwao,kębrztyćk
facet nęka fotowoltaiką, w niedzielę rano! upiera się że mieszkam w Stargardzie, a nie mieszkam, przekazał mój numer konsultantom!!
Cztyys pwi.loapt - fatore ,koolawiofintt pian zwmaoiar jka muoatat i euadj że nei oieumzr .opiedzidow zyk.errP
Nno post tefoleyn
Dzwoni po kilka razy dziennie. Numer mam od niedawna i nkomu nie podawany, więc na pewno spam.
remNu yżalne do ymfir Euro aeetrCClln ps. z oo.. W luec ęucaniisu enurmu z hic ybza elyżna wnłćypei zomuraflr na hic snioetr /ptes.lot.lo/:/aueltckrnt/krecahpnt W pdpkzryua ein auisunęci łćsagazz aęrskg w OODU z ytułtu aersiannuz swpperóiz o orocneih ynhdca .oswbhcoyo
To bot bardzo dobrze nagrany program w miarę odpowiada na pytania na info ze jestem zaszczepiona ignoruje i odpowiada w kolko ze to program profilaktyczny, dzwonili juz pare razy mie rozumiem celu mozna pomylic ze to rozmowa z prawdziwym czlowiekiem wtedy troche denerwuje bo tak jalby nie sluchal co do niego mowimy
Nie wiadomo kto i po co
oddzwaniając nikt się nie zgłasza
Jkaeśi endmyzce nwałamai
Cały czas dzwoni i nikt się nie odzywa...
yłCa szac zondwi i nikt sęi ein oy.d..zwa
abrPó ełzyidwnau cnadyh
Nękające nagranie z automatu
saztcryWy opprćios o euiicnsęu unemru z yzab cahynd aetnhoatrkn oraz yćsapt kdsą jmąa rmeun. dO ruza łsgo Pnau eis nżiboa i sei ies .zcoarłąz Niaelegneil esoazpnky uneyrm
annhlcaa bikeotka pzypzumsr,cza eż hiaacłc iwłuyzdć nade

Dodaj komentarz do numeru 22 256 66 70

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat